Kutseregistri avaandmed

2001. aastal asutatud Kutseregister koondab kutsesüsteemiga seotud andmeid. Register sisaldab andmeid väljastatud kutsete (kutsetunnistused ja koolilõpudokumendile kantud kutsed), kutsestandardite, kompetentside, kutse andjate, kutsenõukogude ja kutsesüsteemi klassifikaatori kohta. Register sisaldab andmeid alates aastast 2001. Kõik Kutseregistri avalikud andmed on kättesaadavad portaalist ja kutseregistri veebilehelt. Väljastatud kutsete (tunnistused) avaandmed on kättesaadavad umbisikustatud statistilisel kujul. Andmete kasutamise selgitav fail sisaldab andmete struktuuri ja selgitab erinevate andmete sisulist tähendust. Kõiki andmeid uuendatakse kord ööpäevas.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Väljastatud kutsed (tunnistused)
XML
Kutsestandardid
XML
Kompetentsid
XML
Kutse andjad
XML
Kutsenõukogud
XML
Kutsesüsteemi klassifikaator
XML
Avaandmete metadata kirjeldus
XLSX
Väljavõtted kutseregistrist
HTML, XLS
Kutseregistri avalik otsing
HTML

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Igal päeval
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2018/04/17
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2020/09/20
Peamine teema Haridus, kultuur ja sport
Kontakt nimi Sihtasutus Kutsekoda
Kontakt Email kutseregister@kutseregister.ee
Kontakt telefon 6791 704

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.