Põllumassiivide uuendamine

Lisanud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 2020/05/06

PRIA veebikaart on abivahend, mille abil saab kiiresti leida põllumassiive, poollooduslikke kooslusi, loomakasvatushooneid ning mõõta vahemaid ja pindalasid.


URL: https://kls.pria.ee/kaart/

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.