Rapla ja Järvakandi hüdrogeoloogia ja põhjavee kaitstus

Lisanud Eesti Geoloogiateenistus 2020/05/22

Hüdrogeoloogiline kaart kirjeldab maapinnalt esimese aluspõhjalise põhjaveekompleksi ehk Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekompleksi veejuhtivusomadusi, põhjavee keemilist koostist (mineraalsus ja kõrgema raua sisaldusega alad) ning põhjavee survetasemeid nii Siluri-Ordoviitsiumi kui Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekompleksides. Samuti on kaardil kuvatud suuremad veehaarded, kinnitatud varuga põhjaveehaarded ning piirkonna allikad ja karstialad. Põhjavee kaitstuse kaart kirjeldab esimese aluspõhjalise põhjaveekompleksi põhjavee kaitstust maapinnalt lähtuva reostuse eest. Põhjavee kaitstuse kaardil on Rapla ja Järvakandi ala jaotatud pinnakatte setete paksuse, litoloogia ja filtratsiooniomaduste alusel klassideks: kaitsmata alad, nõrgalt kaitstud alad, keskmiselt kaitstud alad, suhteliselt kaitstud alad ja kaitstud alad.


URL: https://gis.egt.ee/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=b55789280aeb49b49823a0d6a16a8d51

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.