Tööpoliitika näitajate analüüsirakendus

Lisanud Statistikaamet 2019/11/08

Rakendus võimaldab paindlikult analüüsida Eesti tööjõu-uuringu andmeid. Tööhõive, töötuse, mitteaktiivsuse ja hariduse valdkonna näitajaid saab kombineerida erinevate tausttunnustega. Jälgida võib tööturu muutusi ajas ja võrrelda elanike rühmi. Analüüsi tulemuse saab alla laadida joonise või andmetabelina.


URL: https://shiny.stat.ee/tooturg/

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.