Avaliku teabe seadus

Avaliku sektori andmete avaldamist avaandmetena reguleerib Eestis avaliku teabe seadus (AvTS). AvTSi §3 sõnastuses on avaandmed selline avalik teave, mille üldist kasutamist ei ole seaduse alusel piiratud. AvTSi §8 sätestab, et avaandmetele juurdepääs hõlmab ka õigust andmeid taaskasutada, st kasutada muul eesmärgil kui sellel, milleks andmed algselt koguti. Kui andmetele on seatud litsents, tuleb kasutamisel järgida litsentsi.

Üldjuhul tuleb avaandmed teha kättesaadavaks:

AvTSi §28 sätestab konkreetsed andmestikud, mis peaksid olema avalikustatud masinloetavate ja avatud vormingus avaandmetena.

Vaata lisa: avaliku teabe seadus.

Avaandmete roheline raamat

Avaandmete roheline raamat on Eesti avaandmete valdkonna poliitika esimene süstemaatiline käsitlus, mis tutvustab selle valdkonna põhimõtteid, koosvõime arhitektuuri, olulisemaid poliitikavalikuid ning tegevuskava. See on kohustuslik lugemismaterjal kõigile, kes soovivad teha lähemat tutvust avaandmete valdkonna ja kesksete mõistetega. Teabevaldajate jaoks sisaldab see konkreetseid vastuseid paljudele andmete avalikustamisega seotud praktilistele küsimustele.

Raamatu koostas Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakond (RISO) koostöös Andmekaitse Inspektsiooni ja Riigikantselei strateegiabürooga. Rohelise raamatu esimene versioon avati 2013. aasta novembris konsultatsioonideks portaalis osale.ee. Lisaks korraldati neli teemakohast arutelu ning ühtlasi paluti muudatusettepanekuid kõikidelt ministeeriumidelt, põhiseaduslikelt institutsioonidelt, Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidult, Eesti Linnade Liidult ja Kohalike Omavalitsuste Liidult ning e-posti teel ka enam kui 50 eksperdilt.

Vaata lisa: Avaandmete roheline raamat.

Avaandmete poliitika koordineerimine

Eesti avaandmete poliitikat koordineerib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM). Kontaktisik: Ott Velsberg, MKMi riigi infosüsteemide osakond, riigi andmejuht, ott.velsberg@mkm.ee.

MKMi põhiülesanneteks avaandmete poliitika koordineerimisel on:

Avaliku teabe seaduse (AvTS) ja isikuandmete kaitse seaduse (IKS) rakendamise järelevalve ja ühtlustamisega tegeleb Andmekaitse Inspektsioon (AKI). Inspektsioon annab teabevaldajatele nii IKSi kui ka AvTSi paremaks rakendamiseks soovituslikke juhiseid.

Avaliku teabe seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide täitmise üle teostavad järelevalvet Andmekaitse Inspektsioon ja Riigi Infosüsteemi Amet (RIA).

Perioodil 2018-2020 on MKMi partneriks avaandmete poliitika rakendamisel MTÜ Open Knowledge Estonia (OKEE). Koostöö toimub projekti “Avaandmete kasutamise edendamine” raames, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemi “Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine” kaudu. Toetusskeemi haldab Riigi Infosüsteemi Amet.

Projekti raames viivad MKM ja OKEE kolme aasta jooksul koostöös ellu järgmisi tegevusi:

Projektijuht: Maarja-Leena Saar, Open Knowledge Estonia, maarjaleena@okee.ee.

Projekti edenemist jälgib ning edasisi samme arutab iga paari kuu tagant kohtuv projekti juhtgrupp, milles osalevad MKMi, OKEE ja RIA esindajad.

Kuidas saan avaandmete poliitikas kaasa rääkida?

Selleks on mitmeid viise, sh:

1. Avaandmete avaliku sektori töörühm

Töörühm hõlmab avaliku sektori asutuste esindajaid ja kohtub 3-4 korda aastas, et arutada avaandmete olukorda, hinnata asutuste avaandmetega seotud vajadusi ja võimalusi ning kujundada avaandmete strateegilisi sihte. Töörühma kohtumistel saavad osaleda ka teised huvilised mis tahes sektorist. Lisainfo ja liitumissoovid: Maarja-Leena Saar, maarjaleena@okee.ee.

2. Andmehalduse ja andmeteaduse koostöövõrgustik

Andmetega, sh avaandmetega seotud teemasid arutatakse ka laiemas andmehalduse ja andmeteaduse koostöövõrgustikus, mida koordineerib MKM. Lisainfo ja liitumissoovid: Ott Velsberg, ott.velsberg@mkm.ee.

3. GitHubi arutelufoorum

Kõik huvilised saavad avaandmete teemal kaasa rääkida, ettepanekuid teha ja küsimusi tõstatada GitHubi open data issue trackeris.

4. OpenEstData Facebooki grupp

Jooksva info saamiseks avaandmete valdkonna uudiste ja ürituste kohta ning nendega seotud aruteludes osalemiseks ootame kõiki liituma OpenEstData Facebooki grupiga. Grupp on igaühele avatud ja liitumiseks eeltingimusi ei ole.

Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.