Kogu portaali sisu ja andmehulkade alla tõmbamine on avatud kõigile kasutajatele, sealhulgas ka anonüümsetele.

Foorumites osalemiseks ning tagasiside andmiseks tuleb portaali sisse logida. Andmehulkade lisamiseks ja haldamiseks peab sisse loginud kasutaja olema seotud konkreetse teabevaldajaga vajalikes õigustes. Täpsemalt selle portsessi kohta võib lugeda vastavast peatükist teabevaldajate kasutusjuhendis, mis on leitav Lisainfo->Juhendid alt.

Sisse logimiseks kasutage alltoodud võimalusi:

Te võite sisse logida kas oma kasutajanime või e-maili aadressiga.

Suur -ja väiketähtedel tehakse vahet.

Mis on Mobiil-ID?