Korduma kiipuvad küsimused

Aandmete portaal on mõeldud andmete avalikustamise hõlbustamiseks ametkondadele ja taoliste andmehulkade leidmise kergendamiseks avaldatud andmete kasutajatele.

Avaandmete portaali peamised ülesanded on:

 • Otsida ja alla laadida ava-andmeid.
 • Lisada viiteid uutele avaandmetele.
 • Kasutada ja leida avaandmete põhjal loodud rakendusi.
 • Võimaldada avaandmete teemal uudiste, küsimuste, diskussioonide ja juhendite postitamine.

Andmete avamine ning nende koondamise ja leidmise hõlbustamine teenib mitmeid olulisi eesmärke:

 • majanduse elavdamine andmete taaskasutuse läbi;
 • avaliku sektori läbipaistvuse suurendamine;
 • teabenõuete arvu vähendamine ja sellega avaliku sektori koormuse vähendamine;
 • avatud teenuste loomise ja haldamise võimaldamine era- ja vabasektorile;
 • õhutada üleminekut tuleviku tehnoloogiatele nagu linkandmed, "asjade Internet" ja "big data".

Ametkondlikult loodud andmete avalikustamisel on mitmed olulised eesmärgid, kõige konkreetsemad neist on isikute, ettevõtete ja kolmanda sektori huvi kas lihtsalt tutvuda olemasolevate andmetega või kasutada neid oma tarkvara-rakendustes lisaväärtuse loomiseks mingis valdkonnas.

Avalikustamisele kuuluvad kõik nii riigiametite kui kohalike omavalitsuste loodud andmehulgad, mille avalik kasutus ei ole otseselt keelatud ning mis sisaldavad ka muid andmeid peale isikuandmete. Andmehulkadest, mis sisaldavad nii isikuandmeid kui muid andmeid, avalikustatakse ainult mitte-isikuandmete osad.

Konkreetsemalt peaksid avalikustatavates andmehulkades sisalduvad andmed olema üldjuhul riigiameti või kohaliku omavalituse poolt loodavad, kogutavad või hallatavad. Riigiamet või omavalitsus võib kokkuleppel mõne kolmanda osapoolega avalikustada ka selle kolmanda osapoole andmeid, kui peab neid avalikkusele piisavalt huvipakkuvaks.

Andmehulga avalikustamise juures tuleb otsida kompromissi kahe eesmärgi vahel:

 • andmete mugav kasutatavus ja arusaadavus andmete otsijale ja allalaadijale
 • andmete avalikustamise lihtsus ja töökulu minimeerimine avalikustajale.

Selleks, et andmehulka pidada avatuks, peab ta olema (vt ka originaalviidet https://opengovdata.org/ ):

1. Terviklik
Kõik avalikud andmed tehakse kättesaadavaks, ehk teisisõnu kõik andmeid, mida ei piira isikuandmete või muul põhjusel salastatud andmete piirangud.
2. Algallikast
Andmed on töötluseta kogutud algallikast, säilitades oma originaalkuju ja detailsuse.
3. Ajakohane
Andmehulk on avaldatud võimalikult kiirelt, et säilitada selle asjakohasus.
4. Kättesaadav
Andmed on saadavad võimalikult laiale kasutajateringile võimalikult laia kasutuseesmärgiga.
5. Masinloetav
Andmed on mõistetava struktuuriga ja automaatselt töödeldavad.
6. Mitte-diskrimineeriv
Andmed on esitatud avalikult, kättesaamiseks pole vaja registreeruda ega taotleda juurdepääsu.
7. Vabu standardeid kasutav
Andmed on esitatud vabas formaadis, mis ei ole ühegi ettevõtte ega isiku ainuomand.
8. Vaba litsentsiga
Andmed ei ole kaitstud autoriõiguse, patendi, kaubamärgi ega ärisaladuse regulatsiooniga. Mõistlikud privaatsus- ja turvalisuspiirangud võivad olla lubatud.

Andmed, mis avalikustatakse, ei sisalda isikuandmeid ega võimalda avaldatud andmete kokku sobitamise teel isikuid identifitseerida, välja arvatud juhul kui informatsioon on niigi avalik (nt ministeeriumite töötajad).

Avaandmete hulgal peab olema litsents, mis võimaldab tema vaba, piiranguteta kasutamist, töötlemist ja levitamist, sealjuures võimaldama levitamist kasutaja valikul nii tasuta kui tasu eest.

Eelsitatult soovitame litsentsiks valida Creative Commons litsentsi, vt täpsemalt https://creativecommons.org/. Sealloetletud litsentsidest soovitame eeskätt CC by 3.0 litsentsi: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Andmete taaskasutamine ärilistel eesmärkidel on lubatud ning on super, kui andmete taas kasutamine võimaldab luua uusi kasumlikke teenuseid.

Peamise põhimõttena arvestame, et palju parem on avaldada andmed ebamugavas kodeeringus, kui jätta nad esialgu avaldamata põhjusel, et millalgi on plaanis võtta ette kodeeringu täiustamine. Teiseks, avaldatud andmehulka saab edaspidi avaldada uues, paremas kodeeringus. Soovitame oma avaandmed avaldada vähemalt 3 tärni formaadis.

Viie tärni süsteemi viis U.K. avaandmete süsteemi kontekstis sisse Berners Lee ning lähtume täpselt samast tähistusest ja eesmärkidest: suurem tärnide arv tähendab kasutajale paremat formaati/kodeeringut. Vaata näiteid ja lisainfot siit: http://5stardata.info/en/

Kui tahad ideid, kuidas võiksid andmeid kasutada, siis võid heita pilgu Helsinki Region Infoshare soovitustele.

Selle tarbeks kasutame Githubi.com keskkonnas avaandmete träkkerit. Sinna saab lisada kommentaare erinevate andmehulkade ja rakenduste kohta ning samuti saab postitada sooviavaldusi uute andmehulkade avamiseks.

Kasvab! Projekti edenedes lisandub portaali uusi avaandmeid ja portaal seotakse ka teiste riikide avaandmete portaalidega.