Korduma kippuvad küsimused

Riigi avaandmete portaal on mõeldud Eesti avaliku sektori asutuste kogutavate andmete avalikustamise hõlbustamiseks ja nende leidmise kergendamiseks potentsiaalsete kasutajate jaoks.

Avaandmete portaalis saab:

 • avaandmeid otsida ja neid alla laadida
 • lisada viiteid uutele avaandmetele
 • otsida ja kasutada avaandmete põhjal loodud rakendusi
 • algatada avaandmete teemal arutelusid ning postitada teateid, küsimusi ja juhendeid

Andmete avamine ehk avalikult kättesaadavaks tegemine ning nende kokku koondamise ja leidmise hõlbustamine teenib mitmeid olulisi eesmärke, muu hulgas:

 • majanduse elavdamine läbi andmete taaskasutuse
 • avaliku sektori läbipaistvuse suurendamine
 • teabenõuete arvu vähendamine ja seeläbi avaliku sektori koormuse vähendamine
 • avatud teenuste loomise ja haldamise võimaldamine era- ja vabasektorile
 • uuenduslikele lahendustele ülemineku propageerimine, nt. linkandmed, "asjade Internet" ja "big data ehk nutistu".

Avaliku sektori andmete avalikustamisel on mitmeid olulisi eesmärke, kõige konkreetsemaks neist on isikute, ettevõtete ja kolmanda sektori huvi tutvuda olemasolevate andmetega või kasutada neid oma tarkvararakendustes lisandväärtuse loomiseks mingis valdkonnas.

Avalikustamisele kuuluvad kõik nii riigiasutuste kui ka kohalike omavalitsuste loodud andmehulgad, mille avalik kasutus ei ole otseselt keelatud ning mis sisaldavad ka muid andmeid peale isikuandmete. Andmehulkadest, mis sisaldavad nii isikuandmeid kui ka muid andmeid, avalikustatakse ainult need osad, mis ei sisalda isikuandmeid.

Reeglina peaksid avalikustatavates andmehulkades sisalduvad andmed olema üldjuhul vastava riigiasutuse või kohaliku omavalituse loodud, kogutud või nende hallatavad. Juhul, kui riigiasutus või omavalitsus peab mõne kolmanda osapoole andmeid avalikkusele piisavalt huvipakkuvaks, siis võib neid avalikustada kokkuleppel selle kolmanda osapoolega.

Andmehulga avalikustamise juures tuleb otsida kompromissi kahe eesmärgi vahel:

 • andmete mugav kasutatavus ja arusaadavus andmete otsijale ja kasutajatele
 • andmete avalikustamise lihtsus ja töökulu minimeerimine andmete avalikustajale

Avatud andmehulka iseloomustavad järgmised omadused (vt ka https://opengovdata.org/ ):

 1. Terviklik
  Kättesaadavaks tehakse kõik avalikud andmed ehk teisisõnu avatakse kõik andmeid, mille avaldamist ei takista isikuandmetele või muul põhjusel salastatud andmetele seatud piirangud.
 2. Algallikast
  Andmed pärinevad ilma vahepealse töötluseta otse algallikast, säilitades oma originaalkuju ja detailsuse.
 3. Ajakohane
  Andmehulk on avaldatud esimesel võimalusel, et säilitada selle asjakohasus.
 4. Kättesaadav
  Andmed on kättesaadavad võimalikult laiale kasutajate ringile võimalikult laia kasutuseesmärgiga.
 5. Masinloetav
  Andmed on mõistetava struktuuriga ja automaatselt töödeldavad.
 6. Mitte-diskrimineeriv
  Andmed on kasutamiseks esitatud avalikult ja nende kättesaamiseks pole vaja registreeruda ega taotleda juurdepääsu.
 7. Vabu standardeid kasutav
  Andmed on esitatud vabas formaadis, mis ei ole ühegi ettevõtte ega isiku ainuomand.
 8. Vaba litsentsiga
  Andmed ei ole kaitstud autoriõiguse, patendi, kaubamärgi ega ärisaladuse regulatsioonidega. Mõistlikud privaatsus- ja turvalisuspiirangud võivad olla lubatud.

Avalikustamisele kuuluvad ainult sellised andmed, mis ei sisalda isikuandmeid ega võimalda avaldatud andmete kombineerimise teel isikuid identifitseerida; välja arvatud juhul, kui vastav teave on niigi avalik (nt ministeeriumide töötajad).

Avatud andmehulgal peab olema litsents, mis võimaldab andmete vaba ja piiranguteta kasutamist, töötlemist ja levitamist, sh. levitamist kasutaja äranägemisel nii tasuta kui tasu eest. Eelistatult soovitame litsentsiks valida Creative Commons litsentsi (vt https://creativecommons.org/), eeskätt CC by 3.0 litsentsi https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Andmete taaskasutamine ärilistel eesmärkidel on lubatud ning on ainult teretulnud, kui andmete taaskasutamine võimaldab luua muu hulgas ka uusi kasumlikke teenuseid.

Peamise põhimõttena lähtume sellest, et parem on avaldada andmed ebamugavas kodeeringus, kui jätta need esialgu avaldamata põhjusel, et millalgi on plaanis ette võtta kodeeringu täiustamine. Teiseks, avaldatud andmehulka saab vajadusel paremas kodeeringus alati uuesti avaldada.

Avaandmete avaldamisel soovitame lähtuda Ühendkuningriigi avaandmete süsteemi tarbeks Berners Lee poolt loodud viietärnisüsteemist, kus suurem tärnide arv tähistab kasutaja jaoks paremat formaati/kodeeringut. Ka Eesti arvandmete portaal on selle tähistuse kasutusele võtnud ja soovitab esitada andmed vähemalt kolme tärni formaadis. Vaata näiteid ja lisainfot siit: http://5stardata.info/en/

Kui otsite ideid, kuidas avaandmeid kasutada, siis soovitame heita pilk Helsingis välja töötatud avaandmete kasutamise soovitustele: Helsinki Region Infoshare.

Eesti avaandmete portaali raames kasutame selle tarbeks keskkonna Githubi.com avaandmete träkkerit. Sinna saab lisada kommentaare erinevate andmehulkade ja rakenduste kohta ning lisaks saab seal postitada ettepanekuid ja sooviavaldusi uute andmehulkade avamiseks.

Kindlasti! Projekti edenedes lisandub meie portaali pidevalt uusi avaandmeid ja lisaks seotakse portaal ka teiste riikide avaandmete portaalidega.

Rahaline tugi avaandmete loomiseks on saadaval läbi avaandmete ja andmeanalüüsi kasutuselevõtu edendamise struktuuritoetuste.

Täpsem info SIIN.

Taotlusvooru kogumaht on 5 000 000 eurot. Projekti maksimaalne maksumus on: mahukamate andmeanalüütikale keskenduvate projektide puhul 500 000 eurot ja väiksemate, andmete avamisele ning andmete visualiseerimisele keskenduvate projektide puhul 250 000 eurot.

Toetust võivad taotleda:

 • (a) põhiseaduslikud institutsioonid, valitsusasutused ja nende hallatavad asutused – projekti toetuse määr 100% (85% projekti abikõlblikest kuludest kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna);
 • (b) kohaliku omavalitsuse üksused ja nende liidud, sihtasutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud – projekti toetuse määr 85% (85% projekti abikõlblikest kuludest kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% on toetuse saaja kohustuslik omafinantseering).

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.