Litsents: rahvusvaheline autorile omistamine 4.0 (Creative Commons BY 4.0)

Käesoleva tõlke aluseks olnud litsentsi originaalversioon on kättesaadav Creative Commonsi veebilehel.


Creative Commons Corporation („Creative Commons“) ei ole õigusbüroo ning ei paku juriidilisi teenuseid ega õigusnõu. Creative Commonsi avalike litsentside levitamine ei tekita juristi ja kliendi tüüpi ega muud suhet. Creative Commons teeb oma litsentsid ja seonduva teabe kättesaadavaks „on nagu on“ põhimõttel. Creative Commons ei anna garantiisid seoses oma litsentsidega, nende tingimustel litsentseeritud materjalidega ega mis tahes seonduva teabega. Creative Commons vabastab end võimalikult suures ulatuses igasugusest vastutusest kahjude eest, mis tekivad nende kasutamisest.

Creative Commons avalike litsentside kasutus

Creative Commons avalikud litsentsid annavad standardtingimused, mida autorid ja teised õigustatud isikud saavad kasutada, et jagada originaalteoseid ja muud autorikaitse ning muude alltoodud avalikus litsentsis sätestatud õigustega hõlmatud materjali. Alljärgnevad kaalutlused on vaid informatiivsed, ei ole ammendavad ning ei moodusta osa meie litsentsidest.

Mida peaksid kaaluma litsentsiandjad: Meie avalikud litsentsid on mõeldud kasutamiseks neile, kellel on volitused anda avalik luba materjali kasutamiseks viisidel, mida autoriõigused ja teatud muud õigused muidu piiravad. Meie litsentsid on tagasivõetamatud. Litsentsiandjad peaksid nende valitud litsentsi üldtingimused läbi lugema ja endale selgeks tegema, enne kui nad seda litsentsi rakendavad. Litsentsiandjad peaksid enne meie litsentside rakendamist paika panema ka kõik muud vajalikud õigused, nii et avalikkus saaks materjali ootuste kohaselt kasutada. Litsentsiandjad peaksid selgesti märgistama kogu materjali, mida litsents ei hõlma. See tähendab muuhulgas muid CC litsentsiga materjale või materjale, mida kasutatakse autorikaitse erandi või piirangu alusel.

Mida peaks avalikkus kaaluma: Rakendades üht meie avalikest litsentsidest, annab litsentsiandja avalikkusele loa kasutada litsentseeritud materjali toodud üldtingimustel. Kui litsentsiandja luba ei ole mingil põhjusel vajalik – näiteks autoriõiguste mingi kohalduva erandi või piirangu tõttu –, siis ei reguleeri litsents sellist kasutust. Meie litsentsid annavad loa ainult autoriõiguste ja teatud muude õiguste alusel, mille andmiseks litsentsiandjal on õigus. Litsentseeritud materjali kasutamine võib siiski olla piiratud muudel põhjustel, sealhulgas põhjusel, et teistel on materjali suhtes autoriõigused või muud õigused. Litsentsiandja võib esitada eripalveid, nagu näiteks palve, et kõik muutused oleksid märgitud või kirjeldatud. Kuigi meie litsents seda ei nõua, innustame teid siiski neid palveid täitma, kui need on mõistlikud.

Vt lisa: Mida peaksid litsentsiandjad ja avalikkus veel kaaluma


Creative Commons autorile omistamise 4.0 rahvusvaheline avalik litsents

Litsentseeritud õiguste (määratletud allpool) teostamisega aktsepteerite ja võtate endale siduvaks selle Creative Commons autorile omistamise 4.0 rahvusvahelise avaliku litsentsi (“Avalik litsents”) üldtingimused. Ulatuses, milles seda avalikku litsentsi saab tõlgendada lepinguna, antakse teile litsentseeritud õigused, võttes selle eelduseks nende üldtingimuste teie poolse aktsepteerimise, ning litsentsiandja annab teile need õigused, võttes selle eelduseks kasu, mille Litsentsiandja saab litsentseeritud materjali nende üldtingimuste alusel kättesaadavaks tegemisest.


1. jagu – Mõisted

a. Kohandatud materjal tähendab materjali, millele kohalduvad autoriõigused ja sarnased õigused, mis tulenevad litsentseeritud materjalist või põhinevad sellel ning mille alusel litsentseeritud materjali tõlgitakse, muudetakse, ümber korraldatakse, teisendatakse või muudetakse muul viisil, mis nõuab litsentsiandja autoriõiguste või muude õiguste alusel antavat luba. Selle avaliku litsentsi mõistes: kui litsentseeritud materjal on muusikaline teos, esitus või helisalvestus, siis on kohandatud materjal loodud alati, kui litsentseeritud materjal liikuva kujutisega ajaliselt sünkroonitakse.

b. Kohandaja litsents tähendab litsentsi, mida te rakendate oma autoriõigustele ja muudele sarnastele õigustele teie poolsetes panustes kohandatud materjalisse, kooskõlas selle avaliku litsentsi üldtingimustega.

c. Autoriõigused ja muud sarnased õigused tähendab autoriõigust ja/või muid sarnaseid tihedalt autoriõigustega seotud õigusi, muuhulgas õigusi esitusele, helisalvestamisele ja sui generis andmebaasiõigusi, olenemata sellest, kuidas need õigused on tähistatud või kategoriseeritud. Selle avaliku litsentsi mõistes: 2. jao lõike (b) punktides (1)-(2) sätestatud õigused ei ole autoriõigused ja muud sarnased õigused.

d. Toimivad tehnoloogilised moodused tähendavad mooduseid, mida ei tohi korrektsete volituste puudumisel kõrvaldada seaduste alusel, mis seonduvad kohustuste täitmisega 1996. aasta 20. detsembril vastuvõetud WIPO autorikaitse leppe artikli 11 ja/või sarnaste rahvusvaheliste lepete alusel.

e. Erandid ja piirangud tähendavad õiglast kasutust, õiglast kohtlemist ja/või mis tahes muid erandeid või piiranguid autoriõigustele ja muudele sarnastele õigustele, mis kohalduvad litsentseeritud materjali teie poolsele kasutusele.

f. Litsentseeritud materjal tähendab kunstilist või kirjanduslikku teost, andmebaasi või muud materjali, millele litsentsiandja on selle avaliku litsentsi rakendanud.

g. Litsentseeritud õigused on teile antud õigused, millele kehtivad selle avaliku litsentsi üldtingimused ning mis on piiratud kõigi autoriõiguste ja muude sarnaste õigustega, mis kohalduvad litsentseeritud materjali teie poolsele kasutusele ja mida litsentsiandjal on volitused anda.

h. Litsentsiandja tähendab füüsilist või juriidilist isikut või isikuid, kes selle avaliku litsentsi alusel õigusi annavad.

i. Jagamine tähendab materjali andmist avalikkusele mis tahes viisil või protsessiga, mis nõuab litsentseeritud õiguste alusel luba, nagu näiteks reprodutseerimine, avalik väljapanek, avalik esitus, jaotamine, levitamine, edastamine või importimine, ning materjali avalikkusele kättesaadavaks tegemine, sealhulgas viisidel, mis võimaldavad avalikkuse liikmetel saada juurdepääsu materjalile kohast ja ajal, mille nad individuaalselt valivad.

j. Sui generis andmebaasiõigused on autoriõigusest erinevad õigused, mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 1996. aasta 11. märtsi direktiivist 96/9/EÜ andmebaaside õiguskaitse kohta ning selle muudatustest ja õigusjärglastest, samuti muud põhimõtteliselt samaväärsed õigused kogu maailmas.

k. Teie tähendab füüsilist või juriidilist isikut, kes teostab selle avaliku litsentsi alusel litsentseeritud õigusi. Teile jne on sellele vastav tähendus.


2. jagu – Ulatus

a. Litsentsi andmine.

 1. Selle avaliku litsentsi üldtingimusi arvestades annab litsentsiandja käesolevaga teile ülemaailmse tasuta, all-litsentseerimatu, mitte-eksklusiivse ja tagasivõetamatu litsentsi teostada litsentseeritud õigusi litsentseeritud materjalile, et:
  A. reprodutseerida ja jagada litsentseeritud materjali tervikuna või osaliselt; ning
  B. produtseerida, reprodutseerida ja jagada kohandatud materjali.

 2. Erandid ja piirangud. Selgituseks: kui teie poolsele kasutusele kehtivad erandid ja piirangud, siis see avalik litsents ei kohaldu ja te ei pea selle üldtingimusi järgima.

 3. Kehtivusaeg. Selle avaliku litsentsi kehtivusaeg on sätestatud 6. jao lõigus (a).

 4. Andmekandjad, meediakanalid ja formaadid; lubatavad tehnilised muutused. Litsentsiandja volitab teid teostama litsentseeritud õigusi kõigil andmekandjatel ja kõigis meediakanalites ja formaatides, olgu praegu teadaolevad või tulevikus loodavad, ning tegema selleks vajalikke tehnilisi muutusi. Litsentsiandja loobub teostamast ja/või nõustub mitte teostama mis tahes õigusi või volitusi keelata teil tegemast litsentseeritud õiguste teostamiseks vajalikke tehnilisi muutusi, sealhulgas tehnilisi muutusi kõrvaldamaks toimivaid tehnoloogilisi mooduseid. Selle avaliku litsentsi mõistes: lihtsalt käesolevas 2. jao lõigu (a) punktis (4) sätestatud muutuste tegemine ei loo kohandud materjali.

 5. Järgnevad vastuvõtjad.
  A. Pakkumine litsentsiandjalt – litsentseeritud materjal. Litsentseeritud materjali iga saaja saab litsentsiandjalt automaatselt pakkumise teostada selle avaliku litsentsi üldtingimuste alusel litsentseeritud õigusi.
  B. Järgnevate piirangute puudumine. Te ei tohi pakkuda ega kehtestada litsentseeritud materjalile mingeid täiendavaid ega erinevaid tingimusi ega rakendada mingeid toimivaid tehnoloogilisi mooduseid, kui see piirab litsentseeritud õiguste teostamist litsentseeritud materjali mis tahes saaja poolt.

 6. Reklaamimise keeld. Mitte miski selles avalikus litsentsis sätestatust ei kujuta endast ega ole tõlgendatav nii, et see kujutaks endast luba väita, et te olete või et litsentseeritud materjali teie poolne kasutus on seotud litsentsiandjaga või teiste isikutega, kes on määratud olema autorile omistamise subjektiks vastavalt 3. jao lõigu (a) punkti (1) alapunkti (A) ala-alapunktile (i) või on selliste isikute poolt rahastatud, reklaamitud või on saanud neilt ametliku staatuse.

b. Muud õigused.

 1. Selle avaliku litsentsiga ei litsentseerita moraalsed õigusi, nagu õigus muutumatusele, ega avalikkuse, privaatsuse ja/või muid sarnaseid isiklikke õigusi; Samas loobub litsentsiandja võimalikkuse piires teostamast ja/või nõustub mitte teostama litsentsiandja mis tahes selliseid õigusi piiratud ulatuses, mis on vajalik, et võimaldada teil litsentseeritud õiguste teostamist, kuid mitte muul moel.

 2. Patendi- ja kaubamärgiõigusi selle avaliku litsentsi alusel ei litsentseerita.

 3. Litsentsiandja loobub võimalikus ulatuses mis tahes õigusest võtta teilt litsentseeritud õiguste teostamise eest autoritasu, olgu vahetult või autorite ühenduse kaudu, kui see toimub mis tahes vabatahtliku või loobumist võimaldava seadusliku või kohustusliku litsentseerimisskeemi alusel. Kõigil muudel juhtudel jätab litsentsiandja endale selgesõnaliselt kõik õigused niisugust autoritasu võtta.


3. jagu – Litsentsi tingimused.

Teie õigus teostada litsentseeritud õigusi on selgesõnaliselt allutatud järgmistele tingimustele.

a. Autorile omistamine.

 1. Kui jagate litsentseeritud materjali (sealhulgas muudetud kujul), siis peate:

A. jätma alles alljärgneva teabe, kui litsentsiandja on selle koos litsentseeritud materjaliga andnud:

B. märkus selle kohta, kas olete litsentseeritud materjali muutnud, ja märgid kõigist varasemastest muutustest; ning

C. märkus, et litsentseeritud materjal on selle avaliku litsentsi alusel litsentseeritud, koos selle avaliku litsentsi tekstiga või URI-ga või veebiviitega.

 1. Te võite täita 3. jao lõigu (a) punktis (1) sätestatud tingimused mis tahes mõistlikul viisil, sõltuvalt andmekandjast/meediakanalist, vahenditest ja kontekstist, milles te litsentseeritud materjali jagate. Näiteks võib olla mõistlik täita need tingimused, esitades URI või veebiviite ressursile, mis sisaldab nõutavat teavet.

 2. Litsentsiandja nõudmisel peate te eemaldama kogu 3. jao lõigu (a) punkti (1) alapunktis (A) sätestatud teabe mõistlikult praktilises ulatuses.

 3. Kui jagate teie poolt loodud kohandatud materjali, siis ei tohi teie poolt rakendatud kohandaja litsents takistada kohandatud materjali saajatel selle avaliku litsentsi järgimist.


4. jagu – Sui generis andmebaasiõigused

Kui litsentseeritud õigused hõlmavad sui generis andmebaasiõigusi, mis kohalduvad litsentseeritud materjali teie poolsele kasutamisele:

a. Selgituseks: 2. jao lõigu (a) punkt (1) annab teile õiguse eraldada, taaskasutada, reprodutseerida ja jagada kogu andmebaasi sisu või olulist osa sellest;

b. Kui kaasate andmebaasi kogu sisu või olulise osa sellest andmebaasi, millele teil on sui generis andmebaasiõigused, siis on andmebaas, milles teil on sui generis andmebaasiõigused (kuid mitte selle individuaalne sisu) kohandatud materjal; ning

c. te peate täitma 3. jao lõigus (a) sätestatud tingimused, kui jagate andmebaasi sisu või olulist osa sellest.

Selgituseks: käesolev 4. jagu täiendab ning ei asenda teie kohustusi selle avaliku litsentsi alusel, kui litsentseeritud õigused hõlmavad teisi autoriõigusi ja muid sarnaseid õigusi.


5. jagu – Garantiide lahtiütlus ja vastutuspiirang

a. Kui litsentsiandja ei tee seda juba eraldi, siis pakub ta litsentseeritud materjali võimalikult suures ulatuses põhimõttel „on nagu on“ ning ei anna mingeid kinnitusi ega garantiisid seoses litsentseeritud materjaliga, olgu need otsesed, kaudsed, seaduslikud või muud. See hõlmab muuhulgas garantiisid omanduse, kaubanduslikkuse, mingiks otstarbeks sobivuse, õiguste mitteriivamise, varjatud või muude defektide puudumise, õigsuse ega vigade esinemise või puudumise kohta, olenemata sellest, kas need on teada või leitavad või mitte. Kui garantiidest lahtiütlused on osaliselt või täielikult keelatud, siis ei pruugi see lahtiütlus teie suhtes kehtida.

b. Litsentsiandja vabaneb võimalikult suures ulatuses igal juhul vastutusest teie ees, olenemata õigusteooriast (kaasa arvatud mh hooletus), ja muust, mis tahes otseste, spetsiifiliste, kaudsete, juhuslike, tulenevate, karistuslike, hüvituslike ja muude kadude, kahjude, kulutuste ja kulude eest, mis tulenevad sellest avalikust litsentsist või litsentseeritud materjali kasutusest, isegi kui litsentsiandjat on teatatud selliste kadude, kahjude, kulutuste ja kulude võimalikkusest. Kui vastutuspiirangud on osaliselt või täielikult keelatud, siis ei pruugi see piirang teie suhtes kehtida.

c. Eeltoodud garantiide lahtiütlust ja vastutuspiirangut tuleb tõlgendada viisil, mis maksimaalselt võimalikus ulatuses vastab kõige täpsemini absoluutsele lahtiütlusele ja igasugusest vastutusest keeldumisele.


6. jagu – Kehtivusaeg ja lõppemine

a. See avalik litsents kehtib vastavalt sellega litsentseeritud autoriõiguste ja muude sarnaste õiguste kehtivusajale. Kui te aga ei täida selle avaliku litsentsi nõudeid, siis teie õigused selle avaliku litsentsi alusel lõpevad automaatselt.

b. Kui teie õigus kasutada litsentseeritud materjali on 6. jao lõigu (a) kohaselt lõppenud, siis taastub see:

 1. automaatselt rikkumise kõrvaldamise kuupäeval, eeldusel, et see kõrvaldatakse 30 päeva jooksul rikkumise teie poolsest teadasaamisest; või

 2. litsentsiandja poolsel selgesõnalisel taastamisel.

Selgituseks: käesolev 6. jao lõik (b) ei mõjuta ühtki õigust, mis litsentsiandjal võib olla, et lahendada selle avaliku litsentsi teie poolne rikkumine.

c. Selgituseks: litsentsiandja võib pakkuda litsentseeritud materjale ka eraldi tingimuste alusel või lõpetada litsentseeritud materjali levitamise mis tahes ajal, kuid see ei lõpeta käesolevat avalikku litsentsi.

d. 1, 5, 6, 7 ja 8. jagu jäävad kehtima ka pärast selle avaliku litsentsi lõppu.


7. jagu – Muud üldtingimused

a. Litsentsiandjale ei ole siduvad mingid teie poolt edastatud lisa- ega erinevad tingimused, kui need ei ole selgesõnaliselt kokku lepitud.

b. Kõik litsentseeritud materjaliga seotud korraldused, arusaamad ja kokkulepped seoses litsentseeritud materjaliga, mis ei ole siin ära toodud, on selle avaliku litsentsi üldtingimustest eraldiseisvad ja sõltumatud.


8. jagu – Tõlgendamine.

a. Selgituseks: see avalik litsents ei vähenda, piira, piiritle ega sea tingimusi ega ole tõlgendatav nii, nagu see vähendaks, piiraks, piiritleks ega seaks tingimusi litsentseeritud materjali mis tahes kasutusele, mis on selle avaliku litsentsi alusel ilma luba saamata õiguslikult võimalik.

b. Maksimaalselt võimalikus ulatuses: kui selle avaliku litsentsi mis tahes säte loetakse jõustamatuks, siis muudetakse seda automaatselt minimaalsel määral, mis on vajalik, et see jõustatavaks teha. Kui sätet ei saa muuta, siis eraldatakse see avalikust litsentsist, ilma et see mõjutaks ülejäänud üldtingimuste jõustatavust.

c. Selle avaliku litsentsi ühestki tingimusest ei loobuta ja ühegi vastavuse rikkumisega ei nõustuta, kui litsentsiandja ei ole sellega selgesõnaliselt nõustunud.

d. Mitte miski selles avalikus litsentsis sätestatust ei kujuta endast piirangut ega loobumist mis tahes privileegidest ja immuunsustest, mis litsentsiandjale või teile kohalduvad, sealhulgas mis tahes kohtuvõimu või asutuse juriidilistest protsessidest tulenevatest privileegidest ja immuunsustest, ning seda ei saa sellisena ka tõlgendada.


Creative Commons ei ole oma avalike litsentside osapool. Sellest olenemata võib Creative Commons otsustada rakendada üht oma avalikest litsentsidest materjalile, mida ta avaldab, ja sellistel juhtudel loetakse teda „litsentsiandjaks“. Creative Commonsi avaliku litsentsi tekst on määratud avalikku domeeni: CC0 avaliku domeeni määramine. Peale piiratud eesmärgi näidata, et materjali jagatakse Creative Commonsi avaliku litsentsi alusel või muul moel Creative Commonsi põhimõtete (avaldatud veebilehel creativecommons.org/policies) kohaselt lubatuna, ei volita Creative Commons oma kaubamärgi „Creative Commons“ ega Creative Commonsi mis tahes muu kaubamärgi ega logo kasutust ilma oma eelneva kirjaliku nõusolekuta, muuhulgas seoses mis tahes volitamata muudatustega üheski oma avalikus litsentsis või mis tahes muus korralduses, arusaamas või kokkuleppes seoses litsentseeritud materjali kasutamisega. Selgituseks: see lõik ei kujuta endast avalike litsentside osa.

Creative Commonsiga saate ühendust veebisaidil creativecommons.org.

Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.