Miks on andmete avamine vajalik?

Andmete avamine ning nende kokku koondamise ja leidmise hõlbustamine teenib mitmeid olulisi eesmärke, muu hulgas:

Mis on avaandmed?

Avaandmete all mõistame kõigile veebi kaudu vabalt kasutamiseks antud ja masinloetavas formaadis toorandmeid, millel puuduvad autoriõiguste ja patendikaitse ning kasutus- ja levitamispiirangud. Üldjuhul, kui seaduses ei ole andmete hankimise eest ette nähtud tasu, saab avaandmeid kätte tasuta ja ilma juurdepääsupiiranguteta.

Mis laadi andmeid siit võib leida?

Avalikustamisele ning avaandmete portaalis registreerimisele kuuluvad kõik nii riigiasutuste kui ka kohalike omavalitsuste loodud andmehulgad, mille avalik kasutus ei ole otseselt keelatud ning mis sisaldavad ka muid andmeid peale isikuandmete. Andmehulkadest, mis sisaldavad nii isikuandmeid kui muid andmeid, avalikustatakse ainult need osad, mis ei sisalda isikuandmeid.

Konkreetsemalt peaksid avalikustatavates andmehulkades sisalduvad andmed olema üldjuhul riigiasutuse või kohaliku omavalitsuse poolt loodud, kogutud või nende hallatavad. Juhul, kui riigiasutus või omavalitsus peab mõne kolmanda osapoole andmeid avalikkusele piisavalt huvipakkuvaks, siis võib neid avalikustada kokkuleppel selle kolmanda osapoolega.

Taolised andmehulgad võivad olla näiteks lepingute või õigusaktide tekstide kogud, kirjavahetuse metainfo, eelarvefailid, statistikafailid, avalikult loetavasse formaati konverteeritud andmebaasid/registrid või siis neist andmeid väljastavad veebiteenused. Üksikuid lepinguid, õigusakte jms ei ole mõistlik käsitleda eraldi andmehulgana, seevastu üksikud andmebaasid on reeglina käsitatavad eraldi andmehulgana.

Avalikustatav andmehulk võib tehnilises mõttes olla nii kogumik inimloetavaid tekstifaile (näiteks õigusaktide, ametlike teadete või lepingute kogu) kui ka kogum masinloetavaid andmeid (näiteks CSV või XML formaadis failidena eksporditud andmebaas või veebiteenus, mis võimaldab otsida ja alla laadida kõiki andmehulga andmeid näiteks json või XML formaadis).

Kuidas avaandmeid kasutada?

Avalikustatud andmehulki on võimalik kasutada mitmel erineval moel. Näiteks poliitikavaldkonna trendianalüüsiks määratud ajaperioodi kohta, erinevate riigiasutuste andmehulkade võrdlemiseks seoste ja potentsiaalselt uue informatsiooni tuletamiseks jne. Lisaks võivad asjast huvitatud kasutajad, kes omavad vastavat tehnilist võimekust, luua avalikustatud toorandmete baasil üldsusele kasulikke ja huvipakkuvaid rakendusi ning teenuseid.

Kust leida lisateavet?

Uurige täiendavaid materjale menüüst lisainfo alt. Kui teil on mõni konkreetne küsimus, siis võtke meiega otse ühendust!

Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.