Teabevaldajad


Eesti Aiandusliit

Aiandusliit on asutatud 09.02.1989 ja ühendab aiandusvaldkonna ettevõtjaid ning haridus- ja teadusasutusi.

1 andmehulgad

Eesti Akadeemiline Orientaalselts

Eesti Akadeemiline Orientaalselts ühendab Idamaade uurijaid ja orientaliste-loovisikuid. Seltsi eesmärgiks on Idamaade kultuuride tutvustamine ja vahendamine Eestis, mida ta teeb teoks oma liikmete uurimis-, tõlke-, õppe- ja muu loometöö kaudu.

1 andmehulgad

Eesti Ehitusteabe Fond

Eesti Ehitusteabe Fond on asutatud 16. juunil 1992. a. 47 ametiliidu, asutuse ja ettevõtte poolt eesmärgiga aidata kaasa ehitusinformatsiooni loomisele, kogumisele, säilitamisele, süstematiseerimisele ja levitamisele.

1 andmehulgad

Eesti Geoloogiateenistus

Eesti Geoloogiateenistus on Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeeriumi hallatav riigiasutus, kelle ülesandeks on esindada riiki üldgeoloogiliste uurimistööde ja geoloogiliste uuringute teostamisel, geoloogilise teabe säilitamisel ja kättesaadavuse tagamisel, valitsusasutuste nõustamisel ning avalikkuse maapõuealasel teavitamisel.

3 andmehulgad

Eesti Instituut

Eesti Instituut levitab teadmisi Eesti ühiskonna ja kultuuri kohta.

1 andmehulgad

Eesti Keele Instituut

Eesti Keele Instituut on riigi teadus- ja arendusasutus, mille põhieesmärk on aidata kaasa eesti keele säilimisele läbi aegade. Instituudis uuritakse tänapäeva eesti keelt, eesti keele ajalugu, eesti keele murdeid ja soome-ugri sugulaskeeli.

35 andmehulgad

Eesti Kirjandusmuuseum

Eesti Kirjandusmuuseum on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigi teadus- ja arendusasutus, mis täidab ühtlasi rahvusteaduste keskarhiivi ning arhiivraamatukogu ülesandeid. Eesti Kirjandusmuuseumi kui teadus- ja arendusasutuse põhieesmärk on rahvusliku identiteedi püsimiseks ja rahvuskultuuri arenguks oluliste kultuurilooliste allikmaterjalide säilitamine, teaduslik uurimine ja avalikkusele kättesaadavaks tegemine.

AVALIK TEAVE: https://www.kirmus.ee/et/info/avalik-teave

9 andmehulgad

Eesti Koostöö Kogu

Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu on kompetentsuskeskus, mis seirab Eesti pikaajalist arengut mõjutavaid teemasid. Koostöös partneritega töötab Koostöö Kogu välja ettepanekuid ja poliitikasoovitusi, käivitab algatusi ning veab avalikku arutelu. maintainer_name: Innar Kaldlaur

1 andmehulgad

Eesti Kultuurkapital

Kultuurkapital on avalik-õiguslik asutus, mis oma ala eksperte kaasates toetab kultuuri ja sporti ning tugevdab nõnda eesti kultuuri elujõudu.

1 andmehulgad

Eesti Laborimeditsiini Ühing

Eesti Laborimeditsiini Ühing (ELMÜ) on 1999. aastal asutatud Eesti laboriarste, kõrgharidusega laborispetsialiste, kliinilisi mikrobiolooge ning teisi laborimeditsiinist huvitatud füüsilisi ja juriidilisi isikuid koondav erialaühing.

5 andmehulgad

Eesti Looduseuurijate Selts

1853. aastal asutatud Eesti Looduseuurijate Selts on Baltimaade vanim pidevalt tegutsenud teaduslik selts.

1 andmehulgad

Eesti Pank

Eesti Pank on Eesti Vabariigi keskpank ja Euroopa Keskpankade Süsteemi liige. Eesti Pank tegutseb muudest riigiasutustest sõltumatult ja täidab talle seadusega pandud ülesandeid. Keskpanga peamine ülesanne on hindade stabiilsuse säilitamine.

15 andmehulgad

Eesti Rahvusraamatukogu

Eesti Rahvusraamatukogu

11 andmehulgad

HAUDI

Kalmistute register

4 andmehulgad

Haridus- ja Noorteamet

Toetada haridusasutusi IKT rakendamisel ning aidata kaasa hariduse ning teadus- ja arendustegevuse kvaliteedi ning tulemuslikkuse tõusule.

6 andmehulgad

Kaitsevägi

Kaitsevägi on Kaitseministeeriumi valitsemisalas asuv sõjaväeliselt korraldatud täidesaatva riigivõimu asutus, mille peamine ülesanne on tagada valmisolek riigi kaitsmiseks sõjalise tegevusega.

1 andmehulgad

Keskkonnaagentuur

Keskkonnaagentuur on Keskkonnaministeeriumi hallatav riigiasutus, mis loodi 1. juunil 2013. aastal Keskkonnateabe Keskuse (KTK) ning Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi (EMHI) ümberkorraldamisel. KAUR-i tegevusvaldkond on riikliku keskkonnaseire programmi täitmine, keskkonnavaldkonna riigisiseste ja rahvusvaheliste aruannete koostamine, keskkonnaseisundile hinnangute andmine, elutähtsate teenuste, sh ilmaprognoosi tagamine ning seirejaamade, -vahendite ja -seadmete pidamine ja uuendamine.

95 andmehulgad

Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministeerium on Eesti keskkonnavaldkonna eestvedaja, kelle põhieesmärk on vastutustundliku suhtumise kujundamine loodusesse ning Eesti inimestele puhta ja looduslikult mitmekesise elukeskkonna säilitamine.

1 andmehulgad

Maa-amet

Maa-amet on Eesti riigi kompetentsikeskus maaküsimustes ning suurim ruumiandmete tootja, haldaja, levitaja ja ruumiandmeteenuste pakkuja.

34 andmehulgad

Maaeluministeerium

Ministeeriumi ülesanded ja eesmärgid tulenevad Maaeluministeeriumi põhimäärusest.

12 andmehulgad

Majandus -ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandus- ja Kommunikat-siooniministeeriumi eesmärk on riigi majanduspoliitika väljatöötamise, elluviimise ja tulemuste hindamise kaudu luua tingimused Eesti majanduse konkurentsivõime kasvuks ning tasakaalustatud ja jätkusuutlikuks arenguks.

8 andmehulgad

OÜ Metsatark

OÜ Metsatark on loodud 1994. aastal. Meie kaks peamist tegevussuunda on nõustamine, koolitus ja retked.

1 andmehulgad

MTÜ Eesti Fotopärand

MTÜ Eesti Fotopärand haldab ja arendab ühisloomeplatvormi Ajapaik.ee, millel kasutajad saavad ajaloolise pildimaterjali andmeid rikastada.

1 andmehulgad

Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik (NATARC)

Eesti teaduse taristu teekaart „Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik“ (NATARC) arendab teaduslike repositooriumite ja andmekogude majutuse ning raalindusega seotud teenuseid. Teenused on suunatud kogu maailma teadlastele, aga ka õpetajatele, õpilastele, looduskaitsjatele, riigiametnikele, organisatsioonidele.

1 andmehulgad

Päästeamet

Päästeamet on siseministeeriumi haldusala valitsusasutus, mis kujundab ja hoiab Eestis turvalist elukeskkonda, ennetab ohte ning abistab inimesi õnnetuse korral kiirelt ja professionaalselt.

3 andmehulgad

Piletimaailm

Teatri-ja kontserdipiletite müük.

1 andmehulgad

Politsei- ja Piirivalveamet

Politsei- ja Piirivalveamet on Siseministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mille tegevusvaldkonnaks on avaliku korra kaitsmise, piirivalve- ning kodakondsuse- ja migratsiooni valdkonna, merepääste, lennupääste, merereostuse avastamise ning likvideerimise korraldamine.

3 andmehulgad

Riigi Infosüsteemi Amet

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) koordineerib riigi infosüsteemi arendamist ja haldamist, korraldab infoturbega seotud tegevusi ja käsitleb Eesti arvutivõrkudes toimuvaid turvaintsidente. RIA konsulteerib avalike teenuste osutajaid, kuidas oma infosüsteeme nõuetekohaselt hallata ja teostab nende üle järelevalvet. Lisaks on RIA Euroopa Liidu struktuuritoetuste rakendusüksus.

4 andmehulgad

Riigikontroll

Riigikontroll on Eesti maksumaksja huvides tegutsev sõltumatu asutus, kelle ülesandeks on uurida, kuidas riik on maksumaksja raha kulutanud.

1 andmehulgad

SA Innove

Innove on riiklik sihtasutus, mis tegeleb testide, eksamite ja tasemetööde toimimise koordineerimisega, arendab Eesti haridusmaastikku ning on partner hariduse vallas.

1 andmehulgad

SA Teaduskeskus AHHAA

‘SA Teaduskeskus AHHAA on Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tartu linna ja Tartu Ülikooli poolt asutatud sihtasutus, mis tegeleb teaduse populariseerimisega’

7 andmehulgad

Spordikoolituse ja -Teabe SA

Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse on Eesti Olümpiakomitee ja Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt asutatud sihtasutus. Sihtasutuse põhieesmärk on võimaluste loomine spordi toetamiseks ja arendamiseks ning sporditegevust toetavate tugiteenuste arendamine.

3 andmehulgad

Tartu ülikooli akadeemilise väljendusoskuse keskus

AVOKi e akadeemilise väljendusoskuse keskuse eesmärk on akadeemilise väljendusoskuse edendamine Tartu Ülikooli üliõpilaste ja töötajate seas.

1 andmehulgad

Terviseamet

Juhtiv, koordineeriv ja nõustav asutus tervishoiu-, tervisekaitse- ja kemikaaliohutuse valdkonnas Tegevusvaldkondadeks on tervishoid, nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje, keskkonnatervis, kemikaaliohutus ja meditsiiniseadmete ohutus

20 andmehulgad

Vabariigi Presidendi Kantselei

Kantselei korraldab Vabariigi Presidendi riigisisest ja -välist suhtlemist, juhib infovahetust meedia, avalikkuse ja teiste partneritega, valmistab ette õigusakte ning täidab teisi ülesandeid.

4 andmehulgad

Vabariigi Valimiskomisjon

Vabariigi Valimiskomisjon

21 andmehulgad

Veeteede Amet

Veeteede Amet on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, millel on juhtimisfunktsioon ja mis teostab riiklikku järelevalvet ja kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.

2 andmehulgad

Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.