Rakendused


Teatatud lusitaania teeteod

Lusitaania teetigu on võõrliik, keda esmakordselt nähti Eestis 2008. aastal. Nüüdseks leiab neid mõnest piirkonnast juba massiliselt. Selleks, et anda paremaid tõrjesoovitusi ja aidata kohalikel omavalitsustel ja kogukondadel tõrjet korraldada, on vaja teada lusitaania teetigude levikupiirkondi.

Loodusvaatluste andmebaasi kaardirakendus

Loodusvaatluste andmebaas on loodud loodushuvilistele õpilastele, õpetajatele, harrastajatele ja teadlastele. Andmebaasi saab sisestada andmeid lindude, imetajate, kalade, kahepaiksete, roomajate, putukate, taimede, sammalde ja samblike ning seente kohta. Võimalus on vaadata sisestatud liikide leiukohti kaardil, liikide levikut UTM ruutudena.

Päästestatistika kohalikele omavalitsustele

Päästeameti tegevusi iseloomustav statistika kohalike omavalitsuste lõikes. Ülevaade erinevatest väljakutsete liikidest, tulekahjudes ja veeõnnetustes hukkunutestja teostatud kodunõustamistest. Andmed uuenevad kord aastas jaanuaris ja kuvatakse viimase 3 aasta kohta.

Toetuste veebikaart

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2007–2013 ja Euroopa Kalandusfondi (EKF) 2007–2013 rakenduskava meetmete toetuste veebikaardil on võimalik tutvuda maaelu- ja kalandustoetuste projektidega maakonna, valla ja taotleja nime järgi otsides kuni objekti tasemeni. Kaardil kuvatakse statistilist infot MAK ja EKF toetussummade ja taotlejate kohta interaktiivselt alates aastast 2007. Kaardil kuvatavaid andmeid puudutavates küsimustes palun pöörduge meiliaadressil info@pria.ee.

Tallinna veebikaart

aadressotsingu ja teekonnaplaneerimise funktsioonidega kaardirakendus erinevate aluskaartide ja teemainfo kihtidega (Tallinna Linnakantselei).

Tallinna linnamudel

Linnamudel on andmete osas jooksvalt uuenev ning sisu osas täienev kolmemõõtmeline digitaalne mudel Tallinnast. Rakendus võimaldab otsida aadresse, kuvada varje, mõõta kõrgusi ning kihte sisse ja välja lülitada (Tallinna Linnaplaneerimise Amet).

Kirjanduslik Tallinn

Rakendus tutvustab paiku Tallinnas, mis on seotud eesti kirjanduse ja kirjanikega (Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Tallinna Kirjanduskeskus).

Tallinn - "Kes Kus Mis"

Kaardirakendus, kust saab vaadata Tallinna Linnaplaneerimise Ameti töötajate tööpiirkondi (Tallinna Linnaplaneerimise Amet).

Tallinna Geoveeb

Tallinna geomõõdistuste infosüsteem on andmekogu geodeetiliste mõõdistuste ning kohaliku geodeetilise võrgu punktide andmete kohta. Geoveebis toimub Tallinna linna haldusterritooriumil teostatavate mõõdistuste registreerimine, haldamine ning arhiveerimine. (Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Linnakantselei)

Tallinna aluskaardi uuendus asumite kaupa

Kaardirakenduses näeb, millal on toimunud Tallinnas asumite täiskaardistused.

Tallinna linna aadresstähiste nõuded

Kaardirakendus näitab tänavasiltidele ja majanumbritele kehtivaid värvilahendusi vastavalt Tallinna aadressitähiste nõuetele ja nõuete lisale (Tallinna Linnaplaneerimise Amet).

Haridussilm

Haridusstatistika visuaalses keskkonnas Haridussilm on kättesaadavad erinevate haridus-, teadus- ja noortevaldkonna andmed umbisikustatud statistilisel kujul. Keskkond võimaldab koostada statistilisi aruandeid ning võrrelda haridusnäitajaid vajalikes lõigetes, võrrelda koole erinevate näitajate lõikes (taustaandmed, õppekeskkond, tulemused jne), mis omakorda aitavad paremini mõista koolide töö ulatust ja mitmekesisust. Päring koostatakse dünaamiliselt isiku enda poolt.

Linkandmete pesa

Avaandmed.ee on initsiatiiv, mille eesmärgiks on tõsta teadlikkust avaandmetest, tehes avaandmed veebis tavakodanikule nähtavaks, lihtsalt leitavaks ja kasutatavaks ilma erilisi tehnilisi või administratiivseid teadmisi eeldamata. Täna on andmete leidmiseks vaja teada milline asutus neid haldab, millises registris, andmekogus või failis nad asuvad ning millise programmiga saab faile avada ja kasutada. Avandmed.ee lõikab välja selle "vahemehe" ja teeb üksikud andmekirjed leitavaks, nähtavaks ja kasutatavaks otse veebis läbi tavalise veebibrauseri. Lisaks saab keskkonnas andmeid pärida ja visualiseerida kasutades Semantic Mediawiki laienduse võimalusi.

Baltimaade reisikaart

Veebirakendus on inspireeritud Baltimaade vahelisest reisipiirangu tõstmisest ning sisestades alguspunkti ja vabade päevade arvu, genereeritakse nimekiri külastust väärivatest kohtadest!

eElurikkuse asukohapõhine liigirikkust kujutav rakendus

eElurikkus on avalik portaal, mis kuvab informatsiooni Eesti elurikkuse ehk bioloogilise mitmekesisuse kohta. Eesmärgiks on kokku tuua teaduse, seire ja rahvateaduse andmed. Andmed pärinevad taksonoomia, ökoloogia, fülogeneetika, looduskaitse jt. andmebaasidest, mille omanikeks on üksikisikud, töörühmad või asutused ning mis on üles ehitatud ühisele andmebaaside platvormile PlutoF. Kaardil kuvatakse asukohapõhiselt ära liigid.

Eesti kutsekoolid

Kutseharidust on võimalik omandada nii kutseõppeasutustes kui ka rakenduskõrgkoolides. 2017./2018. õppeaastal pakuvad kutseõpet 33 kutseõppeasutust ja 4 rakenduskõrgkooli. Lähtuvalt kooli omandivormist jagunevad kutseõppeasutused riigi-, munitsipaal- ja erakutseõppeasutusteks. Vali huvipakkuv kutseõppeasutus all olevalt kaardilt või otsi koole maakonna järgi.

Mahekaart

Maa-ameti, Põllumajandusameti ja Organic Estonia koostöös sündinud mahealade kaart, näitab liigirikkuse ja jätkusuutliku majanduse ala, sh puhta mahetoidu ja -toodete tootmise ning korjamise keskkonda.

TURBA

Turbauuringute andmaas kasutab geoteaduste infosüsteemi SARV (vt https://geocollections.info) relatsioonilist andmemudelit ning tehnilist infrastruktuuri, mis on välja arendatud Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudis enam kui 10 a vältel, viimastel aastatel peamiselt Eesti teadustaristu teekaardi projekti Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik NATARC (https://natarc.ut.ee) raames. Infosüsteemi andmed ja e-teenused on majutatud tehnikaülikooli serveritesse. Infosüsteemi terviklik andmemudel on kättesaadav aadressil (https://schema.geocollections.info). Turbauuringute andmestiku talletamiseks on kasutusel järgmised peamised andeobjektid ja moodulid: ala (area), proovipunkt (site), proov (sample), analüüs (analysis), analüüsitulemused (analysis_results). Täiendavalt kasutatakse seotud mooduleid kirjanduse, asutuste ja isikute, laborite, analüüsimeetodite, failide jms info talletamiseks, kuvamiseks ja haldamiseks. Turbauuringute andmebaas kasutab täiendavalt veebipõhise kaardiserveri WMS teenuseid ruumiobjektide kuvamiseks, ning SARV-DOI rakendust (https://doi.geocollections.info) andmebaasi staatilise väljavõtte arhiveerimiseks. Peamine kasutajaliides turbauuringute andmete sirvimiseks ning päringuteks, aga ka andmete allalaadimiseks ja turbauuringute tutvustamiseks, on käesoleva projekti raames valminud turbauuringute andmebaasi veebirakendus TURBA: https://turba.geoloogia.info.

Rapla ja Järvakandi hüdrogeoloogia ja põhjavee kaitstus

Hüdrogeoloogiline kaart kirjeldab maapinnalt esimese aluspõhjalise põhjaveekompleksi ehk Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekompleksi veejuhtivusomadusi, põhjavee keemilist koostist (mineraalsus ja kõrgema raua sisaldusega alad) ning põhjavee survetasemeid nii Siluri-Ordoviitsiumi kui Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekompleksides. Samuti on kaardil kuvatud suuremad veehaarded, kinnitatud varuga põhjaveehaarded ning piirkonna allikad ja karstialad. Põhjavee kaitstuse kaart kirjeldab esimese aluspõhjalise põhjaveekompleksi põhjavee kaitstust maapinnalt lähtuva reostuse eest. Põhjavee kaitstuse kaardil on Rapla ja Järvakandi ala jaotatud pinnakatte setete paksuse, litoloogia ja filtratsiooniomaduste alusel klassideks: kaitsmata alad, nõrgalt kaitstud alad, keskmiselt kaitstud alad, suhteliselt kaitstud alad ja kaitstud alad.

Eesti pinnase radooniriski kaart

Käesoleva radooniriski kaardi koostamisel on kasutatud veidi enam kui 3000 väliuuringupunkti andmeid üle Eesti. Need uuringutulemused on kogunenud viimase seitsmeteistkümne aasta jooksul Eesti Geoloogiakeskuse ja praeguse Eesti Geoloogiateenistuse poolt läbi viidud radoonimõõtmiste tulemusena. Ligikaudu pooled mõõtmistest on tehtud Keskkonnaministeeriumi, SA KIK ja omavalitsuste tellimusel ning rahastusel. Pooltel juhtudel on olnud tellijateks ja rahastajateks hoonete ehitajad.

Tallinna juhtimislaud

Kakskeelne juhtimislaud Tallinna andmete visualiseerimiseks ning kuvamiseks. Juhtimislaud kuvab statistikat, liiklusolukorda ning juurde on lingitud kõik Tallinna avaandmed.

Geoloogiafondi avalik teenus

Geoloogiafondi avaliku teenuse otsingusüsteem võimaldab leida maapõue valdkonna uuringute aruandeid. Aruannetega saab tutvuda ja neid digiteeritud kujul (PDF, JPG, GIS- ja CAD-vormingud) alla laadida, samuti vaadata kaardil uuringualade asukohti. Rakendus on kolmes keeles ning kasutatav ka mobiilseadmetest.

Puugikaart

Kaardil on näha, milline on puugioht Eesti eri paikades. Info on kogunud TAI teadlased, kes ootavad nüüd ka tavakodanike sisendit, et kaart täpsemaks muuta ning aidata puugiohtlike piirkondade kaardistamisele kaasa.

Eesti parklad

Kaardil on kuvatud mitme Eesti linna parklad, parkimismajad ja parkimisautomaadid.

ProgeTiigri haridusasutused 2019

Kaardil on toodud ära kõik haridusasutused, kes 2019.aastaks kuulusid ProgeTiigri programmi, s.o kes on saanud toetust seadmete soetamise taotlusvoorudest, kelle õpetajad on käinud tehnoloogiharidusalastel koolitustel, kelle õpilased on osalenud ProgeTiigri õpilaskonkurssidel, kus tehnoloogilise kirjaoskuse õpetamine lõimitakse igapäevase õppetööga ning kus viiakse läbi robootika, programmeerimise jm arvutiringe.

Ilmatikker

Lisa oma kodulehele reaalajas laekuvate ilmaandmetega infokastike! Ilmaandmed pärinevad Keskkonnaagentuuri vaatlusjaamadest ja uuenevad igal täistunnil.

Põllumassiivide uuendamine

PRIA veebikaart on abivahend, mille abil saab kiiresti leida põllumassiive, poollooduslikke kooslusi, loomakasvatushooneid ning mõõta vahemaid ja pindalasid.

Sideteenuste veebikaart

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poolt loodud kaardirakendus sisaldab ajakohaseid andmeid interneti kättesaadavuse ja kiiruste kohta üle kogu Eesti. Kaardile on koondatud kokku Eesti suurimate sideoperaatorite andmed, mis võimaldab tuvastada sideteenuse turutõrke piirkonnad ning analüüsida detailselt sideteenuse katvust vabalt valitud piirkondades. Kaardi koostamise aluseks on võetud andmed, millega sideoperaator pakub vastava teenuse kättesaadavust tavahinnakirja alusel. Andmeid uuendatakse iga kvartali alguses.

Kuusalu valla rakendus

Kuusalu valla kaardirakendus, kus saab kaardile lisada andmekihte, näiteks: majutus, transport, turismiinfo jms.

Eesti linnuvaatlustornid

Kaardirakenduses kuvatakse Eesti linnuvaatlustornid, nende asukoht ning kõrgus.

Eesti jahipiirkonnad

Kaardirakendusel on välja toodud Eesti jahipiirkonnad. Iga jahipiirkonna kohta on ära toodud nimi, jahipiirkonna kasutaja esindaja koos kontaktandmetega.

Hundi küttimise ohjamisalad 2019

Eesti hundi küttimise ohjamisalad 2019.aasta seisuga.

Ametite kuupalgad 2019

Rakenduses näidatakse Eesti rohkem esindatud ametirühmade töötajate arvu ja brutokuupalka aastal 2019. Töötajate arv on esitatud seisuga 31.12.2019. Brutopalka näidatakse ameti ja töökoha asukoha järgi kogu 2019. aasta kohta.

Rohemeeter

Rohemeeter on Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi makroökoloogia töörühma ning maastike elurikkuse töörühma välja töötatud rakendus, mis aitab keskkonnatingimusi, maastikustruktuuri ning ökoloogilisi indekseid arvestades hinnata maastiku tuge elurikkuse säilimisele.

Konnade rändekohad

Kaardil on punasega tähistatud konnade rändekohad. See kaart on koostatud kodanikelt laekunud andmete põhjal ja sellel olev info ei ole teaduslikult tõestatud ega lõplikult ammendav.

Tartu linna portaal

Rakenduses kajastatakse reaalajas infot Tartu hoonete, mobiilsuse, valgustuse, ilma ning inimeste kohta.

Pokukaart 2020

Rakenduses kuvatakse kõik sellel aastal Eestis leitud pokud ehk tarnad.

Koroonaviiruse põhjustatud COVID-19 haigusjuhtumid Eestis

Rakendus koondab endas informatsiooni COVID-19 kohta Eestis, ilmestades levikut Eesti-siseselt.

COVID-19 leviku ülemaailmne võrdlus

Ülemaailmne informatsioon COVID-19 kohta on koondatud kokku, andmaks ülevaadet viiruse levikust.

Vanasadamas asuvad laevad

Rakendus, mis kuvab, millised laevad on hetkel Vanasadamas. Graafilistelt sadamate plaanidelt on reaalajas näha, milline laev on parasjagu millise kai ääres.

Tööturu kiirstatistika

Koroonaviiruse ja sellega seonduva majanduskriisi mõjud tööturule on ilmnenud ka Eestis. Statistikaamet avaldab alates aprillist kiirstatistikat siinsel tööturul toimuva kohta. Interaktiivsetel joonistel antakse töötamise registri (TÖR-i) iga nädala andmete põhjal ülevaade Eesti tööturu hetkeolukorrast. Näidatakse, kuidas on nädalaga muutunud töösuhete arv Eestis: kui palju on neid lõpetatud, peatatud või alustatud. Aegread esitatakse alates 6. jaanuarist, kui algas selle aasta esimene täistöönädal. Võrdluseks on toodud 2019. aasta vastava nädala andmed.

Tallinna Sadama reisijate statistika

Kuvatakse reisijate kohta statistilist infot, nt koguarv, kodakondsus, sugu ja vanus.

Saaremaa sadamas asuvad laevad

Rakendus, mis kuvab, millised laevad on hetkel Saaremaa sadamas. Graafilistelt sadamate plaanidelt on reaalajas näha, milline laev on parasjagu millise kai ääres.

Reisijate päritolu Tallinna Sadamas

Kaardirakendus, mis kuvab Tallinna Sadamat külastavate reisijate päritolu.

Paljassaare sadamas asuvad laevad

Rakendus, mis kuvab, millised laevad on hetkel Paljassaare sadamas. Graafilistelt sadamate plaanidelt on reaalajas näha, milline laev on parasjagu millise kai ääres.

Paldiski Lõunasadamas asuvad laevad

Rakendus, mis kuvab, millised laevad on hetkel Paldiski Lõunasadamas. Graafilistelt sadamate plaanidelt on reaalajas näha, milline laev on parasjagu millise kai ääres.

Muuga sadamas asuvad laevad

Rakendus, mis kuvab, millised laevad on hetkel Muuga sadamas. Graafilistelt sadamate plaanidelt on reaalajas näha, milline laev on parasjagu millise kai ääres.

Eesti liikuvusstatistika

Rakendus visualiseerib Eesti elanikkonna liiikuvust veebruari lõpust alates, et ilmestada koroona leviku tõkestamiseks loodud liikumispiirangutest tingitud muutusi Eesti elanikkonna hulgas.

Terviseameti koroonaviiruse rakendus

Rakendus visualiseerib koroonaviirusega seotud andmekogu, haigusjuhtumid tuuakse välja maakondade, vanuse ning soo tasemel.

Koroonakaart

Koroonakaart.ee on loodud Garage48 Hack the Crisis häkatonil , märtsis 2020. COVID-19 viirusega seotud info pärineb Terviseametilt , haldus- ja asustusandmed Maa-ametilt (versioon 20180901), demograafilised andmed Statistikaametilt.

Inimkannatanutega liiklusõnnetuste statistika

Õnnetuste liigid kuvatakse valitud perioodide summana. Jalakäijaõnnetused sisaldavad otsasõite jalakäijale. Kokkupõrked sisaldavad sõidukite omavahelisi kokkupõrkeid. Ühesõidukiõnnetused sisaldavad sõiduki teelt väljasõite ja kokkupõrkeid takistusega. Muu liiklusõnnetuse all on ühistranspordis kukkumised, loomadele otsasõidud või segaste asjaoludega õnnetused. Õnnetused sisestatakse andmebaasi umbes 5 tööpäeva jooksul, sellest tingituna ei ole jooksva aasta numbrid alati vastavuses tegelikkusega. Hukkunute ja vigastatute andmed uuenevad pidevalt 30 päevase perioodi jooksul. Pärast seda on muudatused minimaalsed.

Autokoolide statistika

Sõidu- ja teooriaeksamite statistika autokoolide lõikes. Andmeid uuendatakse iga nädal.

Eestis registreeritud sõidukite statistika

Eesti sõidukite registris registreeritud aktiivsed (staatus "Registreeritud" või "Võõrandatud") sõidukid. Kuuluvus maakonna kaupa on vastutava kasutaja registreeritud elukoha (jur isiku puhul asukoha) maakond. Kui vastutav kasutaja puudub, siis vaadatakse omanikku. Kütuse liik on mootoritüübi järgi. Andmeid uuendatakse kord kuus.

Informatsioon Riigikogu liikmete kohta

Käesolev rakendus pakub kiire võimaluse saada ülevaade praegustest Riigikogu liikmetest ja nende tegevusest. Informatsiooni saab järgneva kohta:

  • liikme elulugu (ametlik)
  • liikme elulugu (täiendatud)
  • osalus istungitel
  • küsimuste küsimine
  • kõnede pidamine
  • hääletamine
  • hääletamise kokkulangevus fraktsiooniga

Avaliku sektori palgaandmed

Avaliku sektori palgaandmete rakendus võimaldab vaadata ja võrrelda riigi ja kohalike omavalitsuste ametiasutuste ametnike palku asutuste, struktuuriüksuste, ametikohtade jm kriteeriumide kaupa. Rakendus hõlmab andmeid aastatest 2014–2018, algandmed on koondanud ja avaldanud Rahandusministeerium avaliku teenistuse seaduse § 65 alusel. Algandmed avaandmete portaalis: https://opendata.riik.ee/andmehulgad/avaliku-sektori-palgad/

Arengukavade juhtimislauad

Milline on Eesti keskkonna, rahvastiku, sotsiaalne ja majandusolukord? Mis ja kuidas muutub? Vastuse annab statistika. Juhtimislaud on mugav töövahend, kus oluline riiklik statistika on esitatud visualiseerituna ja mugavalt kättesaadav vaid paari klõpsuga. Teadlikud otsused teed statistika juhtimislaua abil!

Elektriautode kiirlaadimistaristu

Elektriautode kiirlaadijad on paigaldatud üle Eesti, et tagada kõigile elektriautode kasutajatele piisav liikumisvabadus.

Riigihaldus

Riik ja kohalik omavalitsus täidab oma ülesandeid ja osutab avalikke teenuseid erinevat tüüpi haldus-organite kaudu, mille võib kokku võtta mõistega „avalik sektor“. Rahandusministeerium panustab oma tegevustega sellesse, et riigi haldusorganisatsioon tervikuna oleks üles ehitatud süsteemselt ning funktsioonid haldusorganisatsioonis korraldatud tõhusalt. Selle saavutamiseks viib Rahandusministeerium läbi vajalikke uuringuid ning töötab välja sellealaseid metoodikaid, juhendmaterjale ja ühtseid põhimõtteid.

Apteekide kaart

Kaardil on Eesti üldapteegid lähtuvalt sellest, kas nad vastavad 01.04.2020 rakenduvatele nõuetele.

Eesti terviseradade kasutusstatistika

2019. aastal alustas Eesti Terviserajad SA kasutustatistika kogumise testimist üle Eesti terviseradadel ja tervisespordikeskustes. Projekt on arendamisjärgus, seadmed testimisel, võrgustik laienemas ning lisandub andmeanalüüs. Projekt saab teoks Kultuuriministeeriumi, Merko, Eesti Energia ja Swedbanki toel. Eesti Terviseradade võrgustikku kuulub üle 100 raja ning on suurim liikumisharrastuse mõjutaja Eestis.

Tööpoliitika näitajate analüüsirakendus

Rakendus võimaldab paindlikult analüüsida Eesti tööjõu-uuringu andmeid. Tööhõive, töötuse, mitteaktiivsuse ja hariduse valdkonna näitajaid saab kombineerida erinevate tausttunnustega. Jälgida võib tööturu muutusi ajas ja võrrelda elanike rühmi. Analüüsi tulemuse saab alla laadida joonise või andmetabelina.

Tõetamm

Tõetamm on riigi oluliste näitajate mõõdupuu, mis võrdleb tegelikke tulemusi kolme arengukava põhjal - säästva arengu riiklik strateegia „Säästev Eesti 21“, programm „Eesti 2020“ ja Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm. Tõetamme on loonud riigikantselei ja statistikaamet, et muuta riigi eesmärgid rahvale arusaadavamaks, juhtimine läbipaistvamaks ja tulemuspõhisemaks.

Väliskaubanduse rakendus

Rakendusest saab teada, kes on Eesti ekspordi ja impordi peamised partnerriigid, milliseid kaupu neisse viiakse või neist tuuakse. Alla on võimalik laadida nii graafilisi ülevaateid kui ka andmeid. Andmeid saab visualiseerida aasta, kvartali ja kuu järgi nii päritoluriigi, saatjariigi kui ka saajariigi järgi.

Rahvaalgatus

Rahvaalgatus.ee on arutelude pidamise ja ettepanekute koostamise platvorm, mille kaudu saab Riigikogule kollektiivseid pöördumisi (ehk algatusi) esitada. Rahvaalgatus.ee võimaldab igaühel teha ettepaneku, kuidas ühiskonnaelu parandada või mõnda seadust muuta. Pärast ettepaneku kirjapanemist saab kutsuda teisi kaasa arutlema, arutelu tulemusel pöördumise (ehk algatuse) ühiselt koostada, vähemalt 16aastastelt Eesti elanikelt digiallkirju koguda ning pöördumine ühe klikiga Riigikogule esitada. Platvormis saab jälgida, mida parlamendi komisjon(id) ettepaneku kohta arvavad ja selle võimalikku seaduseelnõuks kujunemist.

Eesti majanduse kuine vaade

Uuendab automaatselt andmed Eurostati ja ESA andmebaasist ning Töötukassa ja Eesti Konjunktuuriinstituudi kodulehelt. EMTA koondandmed võetakse viimased üleslaetud andmed.

Viimsidata

Viimsi valla tulud

X-tee v6 kasutusstatistika: liikmete andmevahetuse visualiseering

Visualiseering kasutab X-tee teenuste monitooringu avaandmeid, 10-päevase viitega päringu toimumise tegelikust ajast, viimased 10 päeva (viimased 30 päeva ee-dev ja ee-test keskkondades)

Eesti Orienteerumise kaart

Eesti O-kaart on geneereeritud Maa-ameti avatud ruumiandmete ja OpenStreetMap andmete põhjal. Orieneerumiskaardi (ISOMi) sarnased leppemärgid ja kaardi on genereerinud Osport.ee teenuste jaoks Tarmo 2018 novembris.

Riigiraha

Sellel lehel on avalikustatud valitsussektorisse kuuluvate üksuste raamatupidamise andmed perioodist 2004 kuni 2018 9 kuud (andmed seisuga 05.11.2018). Rakendus võimaldab analüüsida nende finantsseisu ning -tegevust.

Tarktee

Maanteeameti liiklusinfo rakendus Tark Tee annab infot liikluspiirangute, teetööde ja teeolude kohta.

Sadamad

Eestis on üle 180 erineva sadama ja info nende kohta on olemas Sadamaregistris. Parema ülevaate jaoks koostasin eraldi kaardirakenduse. PHP skriptiga kogusin andmebaasi ühte GeoJSON faili ja kuvasin Leafleti kaardirakendusele. Markeritele klikkides näeb iga sadama kohta infot omaniku, sadamakapteni ja veesõidukite kohta.

Tallinna operatiivinfo

Asute Tallinna kaevetööloa ja tänava ajutise sulgemise loa ning teiste teemaa-alal toimuvate teehoiutööde menetlemise infosüsteemi avalehel. Antud infosüsteem töötab alates 01.01.2014. Siin saate teha järgmisi toiminguid: 1. Otsida teateid teid huvitava piirkonna kohta. 2. Esitada infotellimust. 3. Taotleda kaevetööluba või tänava ajutise sulgemise luba.

Opener

Opener.ee on avatud andmete algatus, et suurendada läbipaistvust avalike hangete, ettevõtete ja poliitiliste seoste vahel.

Ohuseire

Õhukvaliteedi juhtimine tähendab läbi õhukvaliteedi seire (saasteainete mõõtmise) ja õhukvaliteedi modelleerimise saasteainete heite vähendamist asjakohaste meetmete rakendamise kaudu. Kogu Eestit hõlmava juhtimissüsteemi loomist finantseeriti Phare abiprojektiga EuropeAid/114968/D/S/EE „Eesti õhukvaliteedi juhtimissüsteemi loomine“ ja süsteem loodi Rootsi Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi kaasabil. Süsteem hõlmab hetkel üheksat erinevat õhukvaliteedi hajumismudelit, ühte lõhnamudelit ja ühte müramudelit. Veebilahenduse loomist finantseeris SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Merekaart

Kaardil on ühendatud merekaart ja ilmaandmed. Tasuta merekaart on Navionicsi APist. Erinevatest allikatest Eestist, Soomest ja Lätist on kokku kogutud 60 ilmajaama, kust näeb hetkeilma ja Norra YRi abiga ka 48h prognoosi graafikut. Samuti on brauseri geolocationi abil võimalik tuvastada oma asukoht kaardil.

Tallinna ühistranspordi kaart

Kaardile kuvatakse ühistranspordi peatused ja ühissõidukite asukoht reaalajas. Andmed uuenevad iga 10 sekundi järel ja sõidukite asukohad muutuvad automaatselt. Igale ikoonile klikkides näeb antud sõiduki kohta rohkem infot. Samuti on võimalik filtreerida kaardil kuvatavaid sõidukeid tüübi kaupa. Peatustel klikkides näeb järgmisi väljumisaegu. Olemas on ka staatiline versioon sellest kaardist koos andmetabeliga.

Riikliku alkoholiregistr

Tegu on rakendusega, mis võimaldab kasutajal otsida tooteid riiklikku alkoholiregistrisse kantud jookide seast ning näha andmetel põhinevat statistikat. Registri pidamise eesmärk on korrastatud andmekogu loomine Eestis toodetava ja Eestisse toimetatava alkoholi kohta ja «Alkoholiseaduse» § 8 lõikes 1 määratud ülesannete täitmine. Rakendus loodi Tartu Ülikooli 2018. aasta kursuse Statistiline visualiseerimine ja andmeteadus raames.

Kuritegevus Eestis

Tere! Teie ees on Tartu Ülikooli kursuse „Statistiline andmeteadus ja visualiseerimine“ lõpuprojekt. Projekti eesmärgiks oli luua kaardirakendus, mis kujutaks mingi ajaperioodi jooksul Eestis asetleidnud kuritegevust ja seaduserikkumisi. Kaart on valmistatud Politsei- ja Piirivalveameti avaandmete põhjal, mida uuendatakse igal neljapäeval ning mis on saadaval siin: https://www2.politsei.ee/et/organisatsioon/analuus-ja-statistika/avaandmed.dot . Kaardi kasutamiseks tuleb määrata kaks kuupäeva, mille vahel toimunud sündmused kaardile kuvatakse. Seejärel tuleb valida, mis tüüpi süüteod kaardile kantakse: liiklusjärelvalve käigus avastatud süüteod; avaliku korra vastased ja avalikus kohas toime pandud varavastased süüteod; varavastased süüteod; kõik koos. Pärast seda saab valida kuvatavaid andmeid rikutud avaliku korra ja varavastase süüteo paragrahvi ning sõiduki liigi järgi. Kaardil kuvatud märgisele vajutades kuvatakse süüteoga seotud informatsioon. Asukohamärgistel kasutatud pildid pärinevad siit: https://fontawesome.com/ . Soovime Teile head kasutamist! Diana Sokurova ja Linnet Puskar

Riigiteenuste mõõdikulaud

Visualiseerib riigiteenuste APIs olevaid andmeid. 

Visualizes data from public service API.

Ettevõtete viimase kvartali võrdlus

Siin rakenduses saab vaadata kuni kolme Eesti ettevõtte tulemusi viimases kvartalis. Põhineb EMTA avaldatud kvartaalsetel andmetel.

In this app you can compare up to three Estonian companies in last quarter. This is based on Tax and Customs Board data.

Ettevõtete ajaloo võrdlus

Selles rakenduses saab vaadata Eesti ettevõtete ajalugu. Põhineb EMTA avaldatud kvartaalsetel andmetel. Andmed on alates 2017. aasta algusest.

In this app you can compare Estonian companies based on historical data. This is based on Tax and Customs Board data. Data starts from 2017.

Ajapaik

Ajapaik on ajaloolisele pildimaterjalile pühendatud ühisloomeplatvorm. Esimeseks ülesandeks on olnud kasutajate abiga ajaloolise pildimaterjali kaardistamine ehk asukohamärgendamine, et vanu pilte oleks võimalik otsida ja leida kaardipõhiselt, sõltumata piltide tekstilistest kirjeldustest. Lisaks on kasutajatel võimalik ajalooliste piltide kõrvale lisada kaasaegseid samade vaadete ülepildistusi. Lisaks on võimalik täpsustada piltide dateeringuid ning peagi saab märgendada ka piltidel olevaid inimesi. Ajapaigal on oma opendata API: opendata.ajapaik.ee

Open Tartu (for smart citizens)

Tegu on eri häkatonide käigus kodanikualgatuse korras loodud rakenduse prototüübiga, mis visualiseerib Tartu linna poolt tehtavate otsuste elutsüklit nende esitamisest kuni vastuvõtmiseni.

Kuna Tartu linn esialgu avaandmeid ei paku, siis põhineb rakendus dokumendiregistrist skriptide abil kraabitud andmetel (ingl kl scraped data). Rakenduse lähtekood on veebis vabalt kättesaadaval ning soovijad võivad seda edasi arendada elik mõnele teisele omavalitsusele kohandada.

Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.