Rakendused


X-tee v6 kasutusstatistika: liikmete andmevahetuse visualiseering

Visualiseering kasutab X-tee teenuste monitooringu avaandmeid, 10-päevase viitega päringu toimumise tegelikust ajast, viimased 10 päeva (viimased 30 päeva ee-dev ja ee-test keskkondades)

Eesti Orienteerumise kaart

Eesti O-kaart on geneereeritud Maa-ameti avatud ruumiandmete ja OpenStreetMap andmete põhjal. Orieneerumiskaardi (ISOMi) sarnased leppemärgid ja kaardi on genereerinud Osport.ee teenuste jaoks Tarmo 2018 novembris.

Riigiraha

Sellel lehel on avalikustatud valitsussektorisse kuuluvate üksuste raamatupidamise andmed perioodist 2004 kuni 2018 9 kuud (andmed seisuga 05.11.2018). Rakendus võimaldab analüüsida nende finantsseisu ning -tegevust.

Tarktee

Maanteeameti liiklusinfo rakendus Tark Tee annab infot liikluspiirangute, teetööde ja teeolude kohta.

Sadamad

Eestis on üle 180 erineva sadama ja info nende kohta on olemas Sadamaregistris. Parema ülevaate jaoks koostasin eraldi kaardirakenduse. PHP skriptiga kogusin andmebaasi ühte GeoJSON faili ja kuvasin Leafleti kaardirakendusele. Markeritele klikkides näeb iga sadama kohta infot omaniku, sadamakapteni ja veesõidukite kohta.

Tallinna operatiivinfo

Asute Tallinna kaevetööloa ja tänava ajutise sulgemise loa ning teiste teemaa-alal toimuvate teehoiutööde menetlemise infosüsteemi avalehel. Antud infosüsteem töötab alates 01.01.2014. Siin saate teha järgmisi toiminguid: 1. Otsida teateid teid huvitava piirkonna kohta. 2. Esitada infotellimust. 3. Taotleda kaevetööluba või tänava ajutise sulgemise luba.

Opener

Opener.ee on avatud andmete algatus, et suurendada läbipaistvust avalike hangete, ettevõtete ja poliitiliste seoste vahel.

Ohuseire

Õhukvaliteedi juhtimine tähendab läbi õhukvaliteedi seire (saasteainete mõõtmise) ja õhukvaliteedi modelleerimise saasteainete heite vähendamist asjakohaste meetmete rakendamise kaudu. Kogu Eestit hõlmava juhtimissüsteemi loomist finantseeriti Phare abiprojektiga EuropeAid/114968/D/S/EE „Eesti õhukvaliteedi juhtimissüsteemi loomine“ ja süsteem loodi Rootsi Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi kaasabil. Süsteem hõlmab hetkel üheksat erinevat õhukvaliteedi hajumismudelit, ühte lõhnamudelit ja ühte müramudelit. Veebilahenduse loomist finantseeris SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Merekaart

Kaardil on ühendatud merekaart ja ilmaandmed. Tasuta merekaart on Navionicsi APist. Erinevatest allikatest Eestist, Soomest ja Lätist on kokku kogutud 60 ilmajaama, kust näeb hetkeilma ja Norra YRi abiga ka 48h prognoosi graafikut. Samuti on brauseri geolocationi abil võimalik tuvastada oma asukoht kaardil.

Tallinna ühistranspordi kaart

Kaardile kuvatakse ühistranspordi peatused ja ühissõidukite asukoht reaalajas. Andmed uuenevad iga 10 sekundi järel ja sõidukite asukohad muutuvad automaatselt. Igale ikoonile klikkides näeb antud sõiduki kohta rohkem infot. Samuti on võimalik filtreerida kaardil kuvatavaid sõidukeid tüübi kaupa. Peatustel klikkides näeb järgmisi väljumisaegu. Olemas on ka staatiline versioon sellest kaardist koos andmetabeliga.

Riikliku alkoholiregistr

Tegu on rakendusega, mis võimaldab kasutajal otsida tooteid riiklikku alkoholiregistrisse kantud jookide seast ning näha andmetel põhinevat statistikat. Registri pidamise eesmärk on korrastatud andmekogu loomine Eestis toodetava ja Eestisse toimetatava alkoholi kohta ja «Alkoholiseaduse» § 8 lõikes 1 määratud ülesannete täitmine. Rakendus loodi Tartu Ülikooli 2018. aasta kursuse Statistiline visualiseerimine ja andmeteadus raames.

Kuritegevus Eestis

Tere! Teie ees on Tartu Ülikooli kursuse „Statistiline andmeteadus ja visualiseerimine“ lõpuprojekt. Projekti eesmärgiks oli luua kaardirakendus, mis kujutaks mingi ajaperioodi jooksul Eestis asetleidnud kuritegevust ja seaduserikkumisi. Kaart on valmistatud Politsei- ja Piirivalveameti avaandmete põhjal, mida uuendatakse igal neljapäeval ning mis on saadaval siin: https://www2.politsei.ee/et/organisatsioon/analuus-ja-statistika/avaandmed.dot . Kaardi kasutamiseks tuleb määrata kaks kuupäeva, mille vahel toimunud sündmused kaardile kuvatakse. Seejärel tuleb valida, mis tüüpi süüteod kaardile kantakse: liiklusjärelvalve käigus avastatud süüteod; avaliku korra vastased ja avalikus kohas toime pandud varavastased süüteod; varavastased süüteod; kõik koos. Pärast seda saab valida kuvatavaid andmeid rikutud avaliku korra ja varavastase süüteo paragrahvi ning sõiduki liigi järgi. Kaardil kuvatud märgisele vajutades kuvatakse süüteoga seotud informatsioon. Asukohamärgistel kasutatud pildid pärinevad siit: https://fontawesome.com/ . Soovime Teile head kasutamist! Diana Sokurova ja Linnet Puskar

Riigiteenuste mõõdikulaud

Visualiseerib riigiteenuste APIs olevaid andmeid. 

Visualizes data from public service API.

Ettevõtete viimase kvartali võrdlus

Siin rakenduses saab vaadata kuni kolme Eesti ettevõtte tulemusi viimases kvartalis. Põhineb EMTA avaldatud kvartaalsetel andmetel.

In this app you can compare up to three Estonian companies in last quarter. This is based on Tax and Customs Board data.

Ettevõtete ajaloo võrdlus

Selles rakenduses saab vaadata Eesti ettevõtete ajalugu. Põhineb EMTA avaldatud kvartaalsetel andmetel. Andmed on alates 2017. aasta algusest.

In this app you can compare Estonian companies based on historical data. This is based on Tax and Customs Board data. Data starts from 2017.

Ajapaik

Ajapaik on ajaloolisele pildimaterjalile pühendatud ühisloomeplatvorm. Esimeseks ülesandeks on olnud kasutajate abiga ajaloolise pildimaterjali kaardistamine ehk asukohamärgendamine, et vanu pilte oleks võimalik otsida ja leida kaardipõhiselt, sõltumata piltide tekstilistest kirjeldustest. Lisaks on kasutajatel võimalik ajalooliste piltide kõrvale lisada kaasaegseid samade vaadete ülepildistusi. Lisaks on võimalik täpsustada piltide dateeringuid ning peagi saab märgendada ka piltidel olevaid inimesi. Ajapaigal on oma opendata API: opendata.ajapaik.ee

Open Tartu (for smart citizens)

Tegu on eri häkatonide käigus kodanikualgatuse korras loodud rakenduse prototüübiga, mis visualiseerib Tartu linna poolt tehtavate otsuste elutsüklit nende esitamisest kuni vastuvõtmiseni.

Kuna Tartu linn esialgu avaandmeid ei paku, siis põhineb rakendus dokumendiregistrist skriptide abil kraabitud andmetel (ingl kl scraped data). Rakenduse lähtekood on veebis vabalt kättesaadaval ning soovijad võivad seda edasi arendada elik mõnele teisele omavalitsusele kohandada.

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.