Rakendused


Eesti parklad

Kaardil on kuvatud mitme Eesti linna parklad, parkimismajad ja parkimisautomaadid.

ProgeTiigri haridusasutused 2019

Kaardil on toodud ära kõik haridusasutused, kes 2019.aastaks kuulusid ProgeTiigri programmi, s.o kes on saanud toetust seadmete soetamise taotlusvoorudest, kelle õpetajad on käinud tehnoloogiharidusalastel koolitustel, kelle õpilased on osalenud ProgeTiigri õpilaskonkurssidel, kus tehnoloogilise kirjaoskuse õpetamine lõimitakse igapäevase õppetööga ning kus viiakse läbi robootika, programmeerimise jm arvutiringe.

Ilmatikker

Lisa oma kodulehele reaalajas laekuvate ilmaandmetega infokastike! Ilmaandmed pärinevad Keskkonnaagentuuri vaatlusjaamadest ja uuenevad igal täistunnil.

Põllumassiivide uuendamine

PRIA veebikaart on abivahend, mille abil saab kiiresti leida põllumassiive, poollooduslikke kooslusi, loomakasvatushooneid ning mõõta vahemaid ja pindalasid.

Sideteenuste veebikaart

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poolt loodud kaardirakendus sisaldab ajakohaseid andmeid interneti kättesaadavuse ja kiiruste kohta üle kogu Eesti. Kaardile on koondatud kokku Eesti suurimate sideoperaatorite andmed, mis võimaldab tuvastada sideteenuse turutõrke piirkonnad ning analüüsida detailselt sideteenuse katvust vabalt valitud piirkondades. Kaardi koostamise aluseks on võetud andmed, millega sideoperaator pakub vastava teenuse kättesaadavust tavahinnakirja alusel. Andmeid uuendatakse iga kvartali alguses.

Kuusalu valla rakendus

Kuusalu valla kaardirakendus, kus saab kaardile lisada andmekihte, näiteks: majutus, transport, turismiinfo jms.

Eesti linnuvaatlustornid

Kaardirakenduses kuvatakse Eesti linnuvaatlustornid, nende asukoht ning kõrgus.

Eesti jahipiirkonnad

Kaardirakendusel on välja toodud Eesti jahipiirkonnad. Iga jahipiirkonna kohta on ära toodud nimi, jahipiirkonna kasutaja esindaja koos kontaktandmetega.

Hundi küttimise ohjamisalad 2019

Eesti hundi küttimise ohjamisalad 2019.aasta seisuga.

Ametite kuupalgad 2019

Rakenduses näidatakse Eesti rohkem esindatud ametirühmade töötajate arvu ja brutokuupalka aastal 2019. Töötajate arv on esitatud seisuga 31.12.2019. Brutopalka näidatakse ameti ja töökoha asukoha järgi kogu 2019. aasta kohta.

Rohemeeter

Rohemeeter on Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi makroökoloogia töörühma ning maastike elurikkuse töörühma välja töötatud rakendus, mis aitab keskkonnatingimusi, maastikustruktuuri ning ökoloogilisi indekseid arvestades hinnata maastiku tuge elurikkuse säilimisele.

Konnade rändekohad

Kaardil on punasega tähistatud konnade rändekohad. See kaart on koostatud kodanikelt laekunud andmete põhjal ja sellel olev info ei ole teaduslikult tõestatud ega lõplikult ammendav.

Tartu linna portaal

Rakenduses kajastatakse reaalajas infot Tartu hoonete, mobiilsuse, valgustuse, ilma ning inimeste kohta.

Pokukaart 2020

Rakenduses kuvatakse kõik sellel aastal Eestis leitud pokud ehk tarnad.

Koroonaviiruse põhjustatud COVID-19 haigusjuhtumid Eestis

Rakendus koondab endas informatsiooni COVID-19 kohta Eestis, ilmestades levikut Eesti-siseselt.

COVID-19 leviku ülemaailmne võrdlus

Ülemaailmne informatsioon COVID-19 kohta on koondatud kokku, andmaks ülevaadet viiruse levikust.

Vanasadamas asuvad laevad

Rakendus, mis kuvab, millised laevad on hetkel Vanasadamas. Graafilistelt sadamate plaanidelt on reaalajas näha, milline laev on parasjagu millise kai ääres.

Tööturu kiirstatistika

Koroonaviiruse ja sellega seonduva majanduskriisi mõjud tööturule on ilmnenud ka Eestis. Statistikaamet avaldab alates aprillist kiirstatistikat siinsel tööturul toimuva kohta. Interaktiivsetel joonistel antakse töötamise registri (TÖR-i) iga nädala andmete põhjal ülevaade Eesti tööturu hetkeolukorrast. Näidatakse, kuidas on nädalaga muutunud töösuhete arv Eestis: kui palju on neid lõpetatud, peatatud või alustatud. Aegread esitatakse alates 6. jaanuarist, kui algas selle aasta esimene täistöönädal. Võrdluseks on toodud 2019. aasta vastava nädala andmed.

Tallinna Sadama reisijate statistika

Kuvatakse reisijate kohta statistilist infot, nt koguarv, kodakondsus, sugu ja vanus.

Saaremaa sadamas asuvad laevad

Rakendus, mis kuvab, millised laevad on hetkel Saaremaa sadamas. Graafilistelt sadamate plaanidelt on reaalajas näha, milline laev on parasjagu millise kai ääres.

Reisijate päritolu Tallinna Sadamas

Kaardirakendus, mis kuvab Tallinna Sadamat külastavate reisijate päritolu.

Paljassaare sadamas asuvad laevad

Rakendus, mis kuvab, millised laevad on hetkel Paljassaare sadamas. Graafilistelt sadamate plaanidelt on reaalajas näha, milline laev on parasjagu millise kai ääres.

Paldiski Lõunasadamas asuvad laevad

Rakendus, mis kuvab, millised laevad on hetkel Paldiski Lõunasadamas. Graafilistelt sadamate plaanidelt on reaalajas näha, milline laev on parasjagu millise kai ääres.

Muuga sadamas asuvad laevad

Rakendus, mis kuvab, millised laevad on hetkel Muuga sadamas. Graafilistelt sadamate plaanidelt on reaalajas näha, milline laev on parasjagu millise kai ääres.

Eesti liikuvusstatistika

Rakendus visualiseerib Eesti elanikkonna liiikuvust veebruari lõpust alates, et ilmestada koroona leviku tõkestamiseks loodud liikumispiirangutest tingitud muutusi Eesti elanikkonna hulgas.

Terviseameti koroonaviiruse rakendus

Rakendus visualiseerib koroonaviirusega seotud andmekogu, haigusjuhtumid tuuakse välja maakondade, vanuse ning soo tasemel.

Koroonakaart

Koroonakaart.ee on loodud Garage48 Hack the Crisis häkatonil , märtsis 2020. COVID-19 viirusega seotud info pärineb Terviseametilt , haldus- ja asustusandmed Maa-ametilt (versioon 20180901), demograafilised andmed Statistikaametilt.

Inimkannatanutega liiklusõnnetuste statistika

Õnnetuste liigid kuvatakse valitud perioodide summana. Jalakäijaõnnetused sisaldavad otsasõite jalakäijale. Kokkupõrked sisaldavad sõidukite omavahelisi kokkupõrkeid. Ühesõidukiõnnetused sisaldavad sõiduki teelt väljasõite ja kokkupõrkeid takistusega. Muu liiklusõnnetuse all on ühistranspordis kukkumised, loomadele otsasõidud või segaste asjaoludega õnnetused. Õnnetused sisestatakse andmebaasi umbes 5 tööpäeva jooksul, sellest tingituna ei ole jooksva aasta numbrid alati vastavuses tegelikkusega. Hukkunute ja vigastatute andmed uuenevad pidevalt 30 päevase perioodi jooksul. Pärast seda on muudatused minimaalsed.

Autokoolide statistika

Sõidu- ja teooriaeksamite statistika autokoolide lõikes. Andmeid uuendatakse iga nädal.

Eestis registreeritud sõidukite statistika

Eesti sõidukite registris registreeritud aktiivsed (staatus "Registreeritud" või "Võõrandatud") sõidukid. Kuuluvus maakonna kaupa on vastutava kasutaja registreeritud elukoha (jur isiku puhul asukoha) maakond. Kui vastutav kasutaja puudub, siis vaadatakse omanikku. Kütuse liik on mootoritüübi järgi. Andmeid uuendatakse kord kuus.

Informatsioon Riigikogu liikmete kohta

Käesolev rakendus pakub kiire võimaluse saada ülevaade praegustest Riigikogu liikmetest ja nende tegevusest. Informatsiooni saab järgneva kohta:

  • liikme elulugu (ametlik)
  • liikme elulugu (täiendatud)
  • osalus istungitel
  • küsimuste küsimine
  • kõnede pidamine
  • hääletamine
  • hääletamise kokkulangevus fraktsiooniga

Avaliku sektori palgaandmed

Avaliku sektori palgaandmete rakendus võimaldab vaadata ja võrrelda riigi ja kohalike omavalitsuste ametiasutuste ametnike palku asutuste, struktuuriüksuste, ametikohtade jm kriteeriumide kaupa. Rakendus hõlmab andmeid aastatest 2014–2018, algandmed on koondanud ja avaldanud Rahandusministeerium avaliku teenistuse seaduse § 65 alusel. Algandmed avaandmete portaalis: https://opendata.riik.ee/andmehulgad/avaliku-sektori-palgad/

Arengukavade juhtimislauad

Milline on Eesti keskkonna, rahvastiku, sotsiaalne ja majandusolukord? Mis ja kuidas muutub? Vastuse annab statistika. Juhtimislaud on mugav töövahend, kus oluline riiklik statistika on esitatud visualiseerituna ja mugavalt kättesaadav vaid paari klõpsuga. Teadlikud otsused teed statistika juhtimislaua abil!

Elektriautode kiirlaadimistaristu

Elektriautode kiirlaadijad on paigaldatud üle Eesti, et tagada kõigile elektriautode kasutajatele piisav liikumisvabadus.

Riigihaldus

Riik ja kohalik omavalitsus täidab oma ülesandeid ja osutab avalikke teenuseid erinevat tüüpi haldus-organite kaudu, mille võib kokku võtta mõistega „avalik sektor“. Rahandusministeerium panustab oma tegevustega sellesse, et riigi haldusorganisatsioon tervikuna oleks üles ehitatud süsteemselt ning funktsioonid haldusorganisatsioonis korraldatud tõhusalt. Selle saavutamiseks viib Rahandusministeerium läbi vajalikke uuringuid ning töötab välja sellealaseid metoodikaid, juhendmaterjale ja ühtseid põhimõtteid.

Apteekide kaart

Kaardil on Eesti üldapteegid lähtuvalt sellest, kas nad vastavad 01.04.2020 rakenduvatele nõuetele.

Eesti terviseradade kasutusstatistika

2019. aastal alustas Eesti Terviserajad SA kasutustatistika kogumise testimist üle Eesti terviseradadel ja tervisespordikeskustes. Projekt on arendamisjärgus, seadmed testimisel, võrgustik laienemas ning lisandub andmeanalüüs. Projekt saab teoks Kultuuriministeeriumi, Merko, Eesti Energia ja Swedbanki toel. Eesti Terviseradade võrgustikku kuulub üle 100 raja ning on suurim liikumisharrastuse mõjutaja Eestis.

Tööpoliitika näitajate analüüsirakendus

Rakendus võimaldab paindlikult analüüsida Eesti tööjõu-uuringu andmeid. Tööhõive, töötuse, mitteaktiivsuse ja hariduse valdkonna näitajaid saab kombineerida erinevate tausttunnustega. Jälgida võib tööturu muutusi ajas ja võrrelda elanike rühmi. Analüüsi tulemuse saab alla laadida joonise või andmetabelina.

Tõetamm

Tõetamm on riigi oluliste näitajate mõõdupuu, mis võrdleb tegelikke tulemusi kolme arengukava põhjal - säästva arengu riiklik strateegia „Säästev Eesti 21“, programm „Eesti 2020“ ja Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm. Tõetamme on loonud riigikantselei ja statistikaamet, et muuta riigi eesmärgid rahvale arusaadavamaks, juhtimine läbipaistvamaks ja tulemuspõhisemaks.

Väliskaubanduse rakendus

Rakendusest saab teada, kes on Eesti ekspordi ja impordi peamised partnerriigid, milliseid kaupu neisse viiakse või neist tuuakse. Alla on võimalik laadida nii graafilisi ülevaateid kui ka andmeid. Andmeid saab visualiseerida aasta, kvartali ja kuu järgi nii päritoluriigi, saatjariigi kui ka saajariigi järgi.

Rahvaalgatus

Rahvaalgatus.ee on arutelude pidamise ja ettepanekute koostamise platvorm, mille kaudu saab Riigikogule kollektiivseid pöördumisi (ehk algatusi) esitada. Rahvaalgatus.ee võimaldab igaühel teha ettepaneku, kuidas ühiskonnaelu parandada või mõnda seadust muuta. Pärast ettepaneku kirjapanemist saab kutsuda teisi kaasa arutlema, arutelu tulemusel pöördumise (ehk algatuse) ühiselt koostada, vähemalt 16aastastelt Eesti elanikelt digiallkirju koguda ning pöördumine ühe klikiga Riigikogule esitada. Platvormis saab jälgida, mida parlamendi komisjon(id) ettepaneku kohta arvavad ja selle võimalikku seaduseelnõuks kujunemist.

Eesti majanduse kuine vaade

Uuendab automaatselt andmed Eurostati ja ESA andmebaasist ning Töötukassa ja Eesti Konjunktuuriinstituudi kodulehelt. EMTA koondandmed võetakse viimased üleslaetud andmed.

Viimsidata

Viimsi valla tulud

X-tee v6 kasutusstatistika: liikmete andmevahetuse visualiseering

Visualiseering kasutab X-tee teenuste monitooringu avaandmeid, 10-päevase viitega päringu toimumise tegelikust ajast, viimased 10 päeva (viimased 30 päeva ee-dev ja ee-test keskkondades)

Eesti Orienteerumise kaart

Eesti O-kaart on geneereeritud Maa-ameti avatud ruumiandmete ja OpenStreetMap andmete põhjal. Orieneerumiskaardi (ISOMi) sarnased leppemärgid ja kaardi on genereerinud Osport.ee teenuste jaoks Tarmo 2018 novembris.

Riigiraha

Sellel lehel on avalikustatud valitsussektorisse kuuluvate üksuste raamatupidamise andmed perioodist 2004 kuni 2018 9 kuud (andmed seisuga 05.11.2018). Rakendus võimaldab analüüsida nende finantsseisu ning -tegevust.

Tarktee

Maanteeameti liiklusinfo rakendus Tark Tee annab infot liikluspiirangute, teetööde ja teeolude kohta.

Sadamad

Eestis on üle 180 erineva sadama ja info nende kohta on olemas Sadamaregistris. Parema ülevaate jaoks koostasin eraldi kaardirakenduse. PHP skriptiga kogusin andmebaasi ühte GeoJSON faili ja kuvasin Leafleti kaardirakendusele. Markeritele klikkides näeb iga sadama kohta infot omaniku, sadamakapteni ja veesõidukite kohta.

Tallinna operatiivinfo

Asute Tallinna kaevetööloa ja tänava ajutise sulgemise loa ning teiste teemaa-alal toimuvate teehoiutööde menetlemise infosüsteemi avalehel. Antud infosüsteem töötab alates 01.01.2014. Siin saate teha järgmisi toiminguid: 1. Otsida teateid teid huvitava piirkonna kohta. 2. Esitada infotellimust. 3. Taotleda kaevetööluba või tänava ajutise sulgemise luba.

Opener

Opener.ee on avatud andmete algatus, et suurendada läbipaistvust avalike hangete, ettevõtete ja poliitiliste seoste vahel.

Ohuseire

Õhukvaliteedi juhtimine tähendab läbi õhukvaliteedi seire (saasteainete mõõtmise) ja õhukvaliteedi modelleerimise saasteainete heite vähendamist asjakohaste meetmete rakendamise kaudu. Kogu Eestit hõlmava juhtimissüsteemi loomist finantseeriti Phare abiprojektiga EuropeAid/114968/D/S/EE „Eesti õhukvaliteedi juhtimissüsteemi loomine“ ja süsteem loodi Rootsi Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi kaasabil. Süsteem hõlmab hetkel üheksat erinevat õhukvaliteedi hajumismudelit, ühte lõhnamudelit ja ühte müramudelit. Veebilahenduse loomist finantseeris SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Merekaart

Kaardil on ühendatud merekaart ja ilmaandmed. Tasuta merekaart on Navionicsi APist. Erinevatest allikatest Eestist, Soomest ja Lätist on kokku kogutud 60 ilmajaama, kust näeb hetkeilma ja Norra YRi abiga ka 48h prognoosi graafikut. Samuti on brauseri geolocationi abil võimalik tuvastada oma asukoht kaardil.

Tallinna ühistranspordi kaart

Kaardile kuvatakse ühistranspordi peatused ja ühissõidukite asukoht reaalajas. Andmed uuenevad iga 10 sekundi järel ja sõidukite asukohad muutuvad automaatselt. Igale ikoonile klikkides näeb antud sõiduki kohta rohkem infot. Samuti on võimalik filtreerida kaardil kuvatavaid sõidukeid tüübi kaupa. Peatustel klikkides näeb järgmisi väljumisaegu. Olemas on ka staatiline versioon sellest kaardist koos andmetabeliga.

Riikliku alkoholiregistr

Tegu on rakendusega, mis võimaldab kasutajal otsida tooteid riiklikku alkoholiregistrisse kantud jookide seast ning näha andmetel põhinevat statistikat. Registri pidamise eesmärk on korrastatud andmekogu loomine Eestis toodetava ja Eestisse toimetatava alkoholi kohta ja «Alkoholiseaduse» § 8 lõikes 1 määratud ülesannete täitmine. Rakendus loodi Tartu Ülikooli 2018. aasta kursuse Statistiline visualiseerimine ja andmeteadus raames.

Kuritegevus Eestis

Tere! Teie ees on Tartu Ülikooli kursuse „Statistiline andmeteadus ja visualiseerimine“ lõpuprojekt. Projekti eesmärgiks oli luua kaardirakendus, mis kujutaks mingi ajaperioodi jooksul Eestis asetleidnud kuritegevust ja seaduserikkumisi. Kaart on valmistatud Politsei- ja Piirivalveameti avaandmete põhjal, mida uuendatakse igal neljapäeval ning mis on saadaval siin: https://www2.politsei.ee/et/organisatsioon/analuus-ja-statistika/avaandmed.dot . Kaardi kasutamiseks tuleb määrata kaks kuupäeva, mille vahel toimunud sündmused kaardile kuvatakse. Seejärel tuleb valida, mis tüüpi süüteod kaardile kantakse: liiklusjärelvalve käigus avastatud süüteod; avaliku korra vastased ja avalikus kohas toime pandud varavastased süüteod; varavastased süüteod; kõik koos. Pärast seda saab valida kuvatavaid andmeid rikutud avaliku korra ja varavastase süüteo paragrahvi ning sõiduki liigi järgi. Kaardil kuvatud märgisele vajutades kuvatakse süüteoga seotud informatsioon. Asukohamärgistel kasutatud pildid pärinevad siit: https://fontawesome.com/ . Soovime Teile head kasutamist! Diana Sokurova ja Linnet Puskar

Riigiteenuste mõõdikulaud

Visualiseerib riigiteenuste APIs olevaid andmeid. 

Visualizes data from public service API.

Ettevõtete viimase kvartali võrdlus

Siin rakenduses saab vaadata kuni kolme Eesti ettevõtte tulemusi viimases kvartalis. Põhineb EMTA avaldatud kvartaalsetel andmetel.

In this app you can compare up to three Estonian companies in last quarter. This is based on Tax and Customs Board data.

Ettevõtete ajaloo võrdlus

Selles rakenduses saab vaadata Eesti ettevõtete ajalugu. Põhineb EMTA avaldatud kvartaalsetel andmetel. Andmed on alates 2017. aasta algusest.

In this app you can compare Estonian companies based on historical data. This is based on Tax and Customs Board data. Data starts from 2017.

Ajapaik

Ajapaik on ajaloolisele pildimaterjalile pühendatud ühisloomeplatvorm. Esimeseks ülesandeks on olnud kasutajate abiga ajaloolise pildimaterjali kaardistamine ehk asukohamärgendamine, et vanu pilte oleks võimalik otsida ja leida kaardipõhiselt, sõltumata piltide tekstilistest kirjeldustest. Lisaks on kasutajatel võimalik ajalooliste piltide kõrvale lisada kaasaegseid samade vaadete ülepildistusi. Lisaks on võimalik täpsustada piltide dateeringuid ning peagi saab märgendada ka piltidel olevaid inimesi. Ajapaigal on oma opendata API: opendata.ajapaik.ee

Open Tartu (for smart citizens)

Tegu on eri häkatonide käigus kodanikualgatuse korras loodud rakenduse prototüübiga, mis visualiseerib Tartu linna poolt tehtavate otsuste elutsüklit nende esitamisest kuni vastuvõtmiseni.

Kuna Tartu linn esialgu avaandmeid ei paku, siis põhineb rakendus dokumendiregistrist skriptide abil kraabitud andmetel (ingl kl scraped data). Rakenduse lähtekood on veebis vabalt kättesaadaval ning soovijad võivad seda edasi arendada elik mõnele teisele omavalitsusele kohandada.

Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.