Teabevaldajad


Eesti Kirjandusmuuseum

Eesti Kirjandusmuuseum on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigi teadus- ja arendusasutus, mis täidab ühtlasi rahvusteaduste keskarhiivi ning arhiivraamatukogu ülesandeid. Eesti Kirjandusmuuseumi kui teadus- ja arendusasutuse põhieesmärk on rahvusliku identiteedi püsimiseks ja rahvuskultuuri arenguks oluliste kultuurilooliste allikmaterjalide säilitamine, teaduslik uurimine ja avalikkusele kättesaadavaks tegemine.

1 andmehulgad

Eesti Rahvusraamatukogu

Eesti Rahvusraamatukogu

3 andmehulgad

Maaeluministeerium

Ministeeriumi ülesanded ja eesmärgid tulenevad Maaeluministeeriumi põhimäärusest.

12 andmehulgad

Majandus -ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM)

Majandus- ja Kommunikat-siooniministeeriumi eesmärk on riigi majanduspoliitika väljatöötamise, elluviimise ja tulemuste hindamise kaudu luua tingimused Eesti majanduse konkurentsivõime kasvuks ning tasakaalustatud ja jätkusuutlikuks arenguks.

6 andmehulgad

MTÜ Eesti Fotopärand

MTÜ Eesti Fotopärand haldab ja arendab ühisloomeplatvormi Ajapaik.ee, millel kasutajad saavad ajaloolise pildimaterjali andmeid rikastada.

1 andmehulgad

Politsei- ja Piirivalveamet (PPA)

Politsei- ja Piirivalveamet on Siseministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mille tegevusvaldkonnaks on avaliku korra kaitsmise, piirivalve- ning kodakondsuse- ja migratsiooni valdkonna, merepääste, lennupääste, merereostuse avastamise ning likvideerimise korraldamine.

3 andmehulgad

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool

1 andmehulgad

Terviseamet

Juhtiv, koordineeriv ja nõustav asutus tervishoiu-, tervisekaitse- ja kemikaaliohutuse valdkonnas Tegevusvaldkondadeks on tervishoid, nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje, keskkonnatervis, kemikaaliohutus ja meditsiiniseadmete ohutus

15 andmehulgad

Vabariigi Valimiskomisjon

Vabariigi Valimiskomisjon

1 andmehulgad